Populära

Vad innebar en omvandling till aktieagartillskott?

Vad innebär en omvandling till aktieägartillskott?

Omvandling till aktieägartillskott För det mottagande bolaget innebär en omvandling av en fordran till ett villkorat- eller ovillkorat tillskott att dess balansräkning förstärks, eftersom bolagets motsvarande skuld faller bort.

Vad är arbetsgivaravgifter?

En arbetsgivare betalar sociala avgifter, främst så kallade arbetsgivaravgifter, för varje anställd. Arbetsgivaravgifterna betalas in till staten, och ska bland annat finansiera pensioner, sjukvård och social omsorg. Den som bedriver verksamhet som egenföretagare måste själv betala in arbetsgivaravgifterna. De kallas då egenavgifter.

Vad är årlig avgift för en fond?

Årlig avgift utgörs av förvaltningsavgiften samt övriga kostnader som tas ur fonden. De övriga kostnaderna kan till exempel vara kostnader för de ingående fonderna i en fond-i-fond.

Vad är en avgift i marknadsföringslagen?

Termen förklaras nämligen i marknadsföringslagen. Här föreskrivs att: ”en avgift är en betalning för en specifik tjänst, funktion eller betalning som avser köp av en produkt eller tjänst och inte utgör betalning för en personlig betalning.”.

Hur behandlas ett villkorat aktieägartillskott?

Återbetalning av ett villkorat aktieägartillskott behandlas normalt som återbetalning av ett lån vid beskattningen, oavsett om det sker till tillskottsgivaren eller till någon som övertagit tillskottsgivarens rätt till återbetalning.

Vad är ett ovillkorat aktieägartillskott?

Ett ovillkorat aktieägartillskott görs av en eller flera aktieägare genom att tillföra kapital utan att sätta upp något villkor mot övriga aktieägare om att få pengarna tillbaka. Det är alltså, precis som det låter, ovillkorat och inte förenat med något villkor kring återbetalning. Därför ses det också som ett definitivt och bestående tillskott

Vad krävs för att starta ett aktiebolag?

Att starta ett aktiebolag kräver en kapitalinsats. Du måste ha ett aktiekapital. När du startar ett aktiebolag måste du ha minst 25 000 kronor i aktiekapital. Aktiekapitalet motsvaras av ett antal aktier som aktieägarna har som bevis för sitt ägarinnehav i bolaget. Aktiekapitalet kan bestå av kontanter eller egendom som är till nytta för

Hur ska du starta ett aktiebolag?

Starta aktiebolag. Ett aktiebolag blir en juridisk person när det registreras hos Bolagsverket. När du startar ett aktiebolag måste du sätta in 25 000 kronor eller saker värda 25 000 kronor i företaget. De som sätter in pengarna eller sakerna kan förlora dem. skriva en stiftelseurkund. skriva en bolagsordning.

Vad är skillnaden mellan aktier och andra aktier?

Olikheter mellan aktier: 1 A-aktier och B-aktier: Aktierna har olika röstvärde (antal röster) på bolagsstämman. 2 Stamaktier och preferensaktier: Aktierna har olika andel i aktiebolagets tillgångar och vinst. 3 Andra aktieslag: Aktierna har andra olikheter som exempelvis rätt att utse ett visst antal styrelseledamöter.

Share this post