Populära

Vad kravs for ett LPT?

Vad krävs för ett LPT?

Det är bara om patienten är svårt psykiskt sjuk och verkligen behöver vård som hen får tvångsvård. Dessutom måste det vara så att patienten själv motsätter sig vård. Syftet med tvångsvården är att patienten ska bli så frisk att hen frivilligt kan ta emot den vård hen behöver.

Hur länge varar ett LPT?

Utgångspunkten är att vård enligt LPT får pågå under högst 4 månader, men på ansökan av en chefsöverläkare kan förvaltningsrätten bestämma att vården får pågå under längre tid, som längst sex månader åt gången.

När kan man vårdas för LPT?

Men man får göra det om du uppfyller de tre kraven i lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT). Kraven som måste vara uppfyllda är: Du har en allvarlig psykisk störning. Du behöver psykiatrisk vård dygnet runt.

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VÅRD ENLIGT LPT (3§ LPT)

  1. Lider av en allvarlig psykisk störning.
  2. Har ett oundgängligt behov av psykiatrisk dygnetruntvård (slutenvård)
  3. Motsätter sig erbjuden vård alternativt att det finns grundad anledning att anta att vården inte kan ges med personens samtycke.

Vilka är de vanligaste psykiska sjukdomarna?

Vilka som är de vanligaste psykiska sjukdomarna varierar från studie till studie. Enligt den mest kända studien som gjorts är depression den vanligaste psykiska sjukdomen, och ångestsyndrom (specifika fobier, social fobi, GAD m.m.) den vanligaste sjukdomsgrenen.

Hur kan man få vård mot psykisk störning?

En person som har en allvarlig psykisk störning kan tvingas att få vård mot sin vilja med så kallad psykiatrisk tvångsvård Det är ett stort ingrepp i integriteten att tvingas till vård, men ibland kan det bli nödvändigt. Det kan hända om man till exempel är psykotisk och har självmordstankareller är farlig för andra människor.

Vad är psykiatrisk tvångsvård?

Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT, är främst till för att skydda den som blivit svårt psykiskt sjuk. Läkare skriver vårdintyg. Den som är psykiskt sjuk och inte går med på frivillig vård måste bli undersökt av en läkare. Läkaren kan utfärda ett vårdintyg om allvarlig psykisk störning.

Share this post