Populära

Vad sager Sjuklonelagen?

Vad säger Sjuklönelagen?

1 § En arbetstagare har enligt vad som följer av denna lag rätt att vid sjukdom behålla lön och andra anställningsförmåner (sjuklön). Lagen inskränker inte den rätt till sjuklön som kan finnas enligt någon annan lag.

Får man utöver lön?

Rörlig lön – ersättning utöver grundlön Det kan vara så att du har någon form av rörlig lön utöver grundlönen. Provision, resultatlön och bonus är exempel på olika typer av rörlig lön. Det finns ingen lagstiftning kring rörliga lönedelar . De är något som du och din arbetsgivare kommer överens om.

Är arbetsgivaren skyldig att betala sjuklön?

Enligt SjLL är arbetsgivaren skyldig att betala sjuklön till arbetstagaren under de 14 första dagarna av sjukfrånvaron om villkoren för rätt till ersättning är uppfyllda. Sjuklönen är 80 procent av månadslön och andra anställningsförmåner som arbetstagaren går miste om på grund av sjukfrånvaron.

Vad händer om arbetsgivaren inte betalar sjuklön?

Om din arbetsgivare inte vill bevilja dig sjuklön kan du istället ansöka om att få sjuklön från Försäkringskassan. Detta kallas sjuklönegaranti och betalas ut om du och din arbetsgivare inte kommer överens om dina anställningsförhållanden eller din arbetsförmåga.

Får jag behålla mer än 10 procent av lönen?

Den så kallade minskningsregeln i Socialförsäkringsbalken innebär att Försäkringskassan minska den anställdes sjukpenning om hen får behålla mer än 10 respektive 90 % av sin lön. Om den anställde får behålla mer än 10 % sin lön minskar alltså Försäkringskassan sjukpenningen med motsvarande belopp.

När behöver arbetsgivare inte betala sjuklön?

Du är inte skyldig att betala sjuklön för tid innan medarbetaren har sjukanmält sig. Det gäller dock inte om medarbetaren har varit förhindrad att sjukanmäla sig. I så fall ska hen sjukanmäla sig så fort hindret har upphört. Det är du som arbetsgivare som bedömer om medarbetaren har varit förhindrad att sjukanmäla sig.

Hur länge kan man ha lönetillägg?

Ett lönetillägg kan vara tillfälligt eller varaktigt och det bör framgå att det är ett lönetillägg på den anställdas lönespecifikation (det bör alltså inte bakas in i månadslönen). Om arbetsgivaren omfördelar ansvaret kopplat till lönetillägget innebär det att den anställde inte längre har rätt till lönetillägget.

Kan arbetsgivare vägra betala sjuklön?

Kan jag neka att betala ut sjuklön? Ja. Medarbetaren ska lämna läkarintyg till dig om hen är sjuk i mer än sju dagar. Om hen inte gör det kan du neka att betala ut sjuklön.

När arbetsgivaren inte betalar sjuklön?

När får du lagstadgad sjuklön?

Från arbetsgivaren får du lagstadgad sjuklön de första 14 dagarna, förutom ett karensavdrag som motsvarar 20 % av den genomsnittliga veckoarbetstiden. Efter karenstiden till och med dag 14 i sjukperioden betalar din arbetsgivare en sjuklön som är 80 procent av lönen, oavsett vad du tjänar.

Hur mycket får jag i sjuklön och sjuklön?

Hur mycket får jag? Med Ersättningskollen kan du enkelt och snabbt räkna ut ungefär hur mycket du kan få i sjukpenning och sjuklön. Du får knappt 80 procent av din lön, men högst 804 kronor per dag. Om du är sjukskriven längre än ett år kan du ansöka om sjukpenning på fortsättningsnivå.

Hur lång tid får du sjuklön från arbetsgivaren?

Sjukdom kortare tid. Från arbetsgivaren får du lagstadgad sjuklön de första 14 dagarna, förutom ett karensavdrag som motsvarar 20 % av den genomsnittliga veckoarbetstiden. Efter karenstiden till och med dag 14 i sjukperioden betalar din arbetsgivare en sjuklön som är 80 procent av lönen, oavsett vad du tjänar.

Vad är sjuklön dag 15-90?

Sjukdom dag 15 – 90. För dag 15 och framåt får du sjukpenning från Försäkringskassan. Den motsvarar knappt 80 procent av lönen maximerat till en årslön på 8 prisbasbelopp . Om din arbetsgivare har kollektivavtal kan du dessutom få sjuklön från din arbetsgivare. Den sjuklönen är tio procent av din lön dag 15-90.

Sjuklön är vad du som arbetsgivare ska betala till en medarbetare som är sjuk. Du betalar sjuklön i högst 14 dagar. Om medarbetaren är sjuk längre än så, kan hen ansöka om sjukpenning från Försäkringskassan.

Vad är sammanlagd anställningstid?

Med sammanlagd anställningstid menas att varje dag som du varit anställd av arbetsgivaren ska räknas med. Det behöver inte vara fråga om sammanhängande anställningstid, så om du tidigare haft en tidsbegränsad anställning, varit föräldraledig, studieledig, sjuk eller tjänstledig räknas den tiden med.

När började arbetsgivaren betala sjuklön?

Den 1 januari 1992 trädde sjuklönelagen i kraft. Lagen innebar sammanfattningsvis att arbetsgivaren var skyldig att under de första 14 dagarna i en sjuklöneperiod betala sjuklön till den arbetstagare som var sjuk.

Vad kostar en långtidssjukskriven företaget?

Det kostar mycket att ha en långtidssjukskriven medarbetare. Bara produktionsförlusten före, under och efter sjukfrånvaron uppgår till omkring 100 000 kronor, visar en studie vid Linköpings universitet. Därtill kommer kostnader för rehabiliteringsåtgärder och arbetsanpassning.

Share this post