Populära

Vad star det i plan och Byggforordning 2011 338 5 kap 1?

Vad står det i plan och Byggförordning 2011 338 5 kap 1?

Utformningskrav avseende lämplighet 1 § 1 plan- och bygglagen (2010:900) ska en byggnad som innehåller bostäder vara utförd på ett sådant sätt att bostäderna i skälig utsträckning har avskiljbara utrymmen för sömn och vila, samvaro, matlagning, måltider, hygien och förvaring.

När gäller Eks 11?

Ändringarna den 1 juli 2019, EKS 11 EKS 11 (BFS 2019:1) börjar gälla den 1 juli 2019. De ändrade reglerna är ett led i Boverkets kontinuerliga arbete med att se över reglerna för att ta hänsyn till ändringar i eurokoderna och förenkla och förbättra tillämpningen.

Vad står eks11 för?

Byggnader ska enligt plan- och byggförordningen (PBF) ha en bärförmåga vid brand som kan antas bestå under en bestämd tid. Detta förtydliga i EKS 11, Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpningen av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder).

Vad styr och reglerar PBL?

Plan- och bygglagen reglerar både vad en detaljplan måste innehålla och vad den får innehålla. Vissa regleringar, som markanvändning och genomförandetid, måste finnas med. Andra, som bestämmelser om utformning och placering av byggnader samt markens höjdläge, får regleras när det behövs.

Byggnadshöjden ska räknas från den medelnivå som marken har invid byggnaden. Om byggnaden ligger mindre än sex meter från allmän plats, ska dock beräkningen utgå från den allmänna platsens medelnivå invid tomten, om inte särskilda skäl föranleder annat.

Vad räknas som arbetsplats Skatteverket?

Skatteverket anser att när ett företag har anställt personal under en begränsad tid för arbete vid en viss arbetsplats är denna plats tjänstestället. Viss personal anställs för att arbeta på varierande arbetsplatser. I sådana fall väntar ofta den anställde på uppdrag i sin bostad.

Vad säger ellagen?

En förändring i ellagen innebär att elhandelsföretaget är skyldigt att informera sina kunder om innehållet i ett avtal innan avtalet ingås.

Vad är en arbetsplats?

Ett specificerat avgränsat område inom vilket arbetsgivaren bedriver verksamhet; till exempel en ort, ett campusområde eller en fastighet. En arbetsplats är en del av ett arbetsställe.

Share this post