Populära

Vem kan vara motesordforande?

Vem kan vara mötesordförande?

Här väljer ni en ordförande för mötet. Ordföranden kan men behöver inte vara föreningens ordförande. Ordförandens uppgift är att leda mötet och fördela ordet bland de som vill prata. Har föreningen en valberedning har den ofta tagit fram ett förslag på mötesordförande.

Vad är en Skrivbordsstämma?

Det går att fatta bolagsstämmobeslut trots att inget egentligt sammanträde har ägt rum, så kallad skrivbordsstämma. Det kallas på latin per capsulam. Då skickas protokollet runt till alla aktieägare för underskrift. Det förekommer i bolag med ett litet antal aktieägare och där alla är överens om besluten.

Vad är skillnaden på en ordförande och en mötesordförande?

En mötesordförande är inte alltid ordförande för organisationen. På bland annat årsmöten väljs ofta en mötesordförande som inte är ordförande för själva organisationen. På detta sätt kan årsmötet bli mer neutralt.

Vad gör en mötesordförande?

Mötesordförandes uppgift är att leda mötet genom den dagordning som fastställs av årsmötet. Mötesordförande ska se till att alla som önskar kommer till tals och att alla deltagare kan följa och förstå de diskussioner som förs och beslut som fattas.

Vem är ordförande på årsmöte?

Årsmöteserjubande – RF-SISU Skånes representanter kan vara ordförande på ert Årsmöte och hålla en genomgång vad mötet innebär. I föreningens stadgar står det mycket om hur årsmötet ska gå till, till exempel när och hur kallelsen ska skickas ut, vilka punkter som ska tas upp och vem som har rösträtt.

Vad innebär det att justera ett protokoll?

En justeringsman har till uppgift att granska det protokoll som upprättats vid sammanträden av föreningsstämman, syftet är att justeringsmannen ska se till att protokollet stämmer överens med de beslut som fattats under sammanträdet.

Vilket ansvar har styrelseordföranden?

Styrelseordförandens ansvar är att kalla till och leda styrelsemöten, se till att det förs protokoll samt kalla suppleanter om ordinarie ledamöter har förhinder. Kassören ansvarar för allt som har med föreningens ekonomi att göra.

Hur blir man en bra ordförande?

Som ordförande har du huvudansvaret i styrelsen och är föreningens ansikte utåt. Du ska leda verksamheten och se till att övriga ledamöter har tillräcklig information för att sköta sina uppdrag. Du bör kunna fören- ingens stadgar och se till att ni följer dem.

Vad innebär ansvarsfrihet för en styrelse?

Att bevilja ansvarsfrihet innebär att medlemmarna utifrån den information de har fått, godkänner hur styrelsen arbetat. Det innebär att medlemmarna tycker att styrelsen har arbetat korrekt och att medlemmarna återigen tar över ansvaret för föreningen.

Får man rösta på sig själv som ordförande?

En styrelseledamot kan också utan hinder av jävsreglerna rösta på sig själv, till exempel som styrelse ordförande. En styrelseledamot kan således delta i beslut om till exempel styrelsearvodets storlek eller ändring av stadgarna.

Vem kan justera ett styrelseprotokoll?

Om inget annat anges i stadgarna eller annan praxis finns i föreningen, så ska ett sådant protokoll undertecknas av mötessekreteraren och -ordföranden och sedan justeras av justerarna. Alla dessa signaturer ska vara på plats för att protokollet ska vara giltigt.

Share this post