Rekommendationer

Hur kan Arbetsformedlingen hjalpa en arbetssokande?

Hur kan Arbetsförmedlingen hjälpa en arbetssökande?

Det här kan vi göra för dig Råd, tips och digitala tjänster på webbplatsen som kan vara en hjälp på vägen till jobb eller studier. Personligt stöd av en arbetsförmedlare via telefon, chatt eller ett bokat möte. Till exempel kan du få hjälp med planering, gå igenom din kompetens och hur arbetsmarknaden ser ut.

Vad händer med Arbetsförmedlingen för närvarande?

I regeringens regleringsbrev för 2021 får Arbetsförmedlingen fortsatt uppdrag att säkerställa en ändamålsenlig lokal närvaro och en likvärdig service i hela landet. Myndigheten ska också fortsätta arbetet med att förbereda för reformeringen och dessutom bygga ut matchningstjänster hos fristående aktörer.

Vem bestämmer över Arbetsförmedlingen?

Arbetsförmedlingen är en av Sveriges största myndigheter och finns över hela Sverige. Vårt högsta beslutande organ är styrelsen, där generaldirektören ingår. Både styrelse och generaldirektör utses av regeringen.

Vad kan man få för stöd om man är arbetslös?

Den som är arbetslös har under vissa förutsättningar rätt till ekonomiskt stöd i form av arbetslöshetsersättning från a-kassa, aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning.

Vad händer med Arbetsförmedlingen för närvarande gör en nulägesanalys basera er diskussion på Fallbeskrivningen samt leta information i nyhetsmedia?

Vad händer med Arbetsförmedlingen för närvarande? Gör en nulägesanalys. Basera er diskussion på fallbeskrivningen samt leta information i nyhetsmedia. tillsammans med styrelsen som består av sex andra ledare med olika bakgrunder.

Får Arbetsförmedlingen behandla personuppgifter i samband med myndighetsutövning?

En rättslig grund föreligger bland annat när behandlingen är nödvändig för att fullgöra en uppgift av allmänt intresse eller om behandling av personuppgifter krävs som ett led i Arbetsförmedlingens myndighetsutövning. Vissa personuppgifter får vi endast behandla om du lämnat samtycke till behandlingen.

Share this post