Rekommendationer

Hur lange maste man spara foretagets bokforing?

Hur länge måste man spara företagets bokföring?

Räkenskapsinformationen måste sparas i 7 år efter det kalenderår då räkenskapsåret avslutades. Det innebär för ett företag med räkenskapsår 1/7-30/6 att räkenskapsinformationen måste sparas i 7 år och 6 månader. Bestämmelser om hur lång tid bokföringen måste sparas finns i 7 kap. bokföringslagen.

Hur länge spara bokföring Finland?

Förvaring av bokföringen och bokslutet Räkenskapsperiodens verifikationer, korrespondensen om affärshändelserna samt även annat eventuellt bokföringsmaterial som verifierar affärshändelserna ska bevaras i minst sex år från utgången av det år då räkenskapsperioden har upphört.

Hur länge spara kvitton Finland?

Spara verifikationerna i sex år efter skatteårets utgång! ex. kostnader för inkomstens förvärvande eller hushållsavdrag), förvara kvittona och verifikationerna i sex år räknat från skatteårets utgång. Det lönar sig att spara verifikationer på anskaffning och ombyggnad av egendom även en längre tid.

Vad gör man med gammal bokföring?

Hantera gammal bokföring som sekretessbelagt material Beroende på hur stor mängd material det handlar om så kan du behöva be om en bokad hämtning. Om det rör sig om lite mindre material kan du använda dig av en sekretesstunna eller ett sekretesskärl.

Hur slänga bokföring?

Tips: Nu kan du slänga bokföringen från 2012. Numera behöver man bara spara på bokföring, verifikationer och annat räkenskapsmaterial liksom övrigt underlag för deklarationer i sju år efter det kalenderår som ett företags räkenskapsår löpt ut.

Kan man slänga gamla verifikationer?

Betyder det att man kan slänga alla verifikationer från 7 år tillbaka? Räkenskapsmaterialet ska arkiveras till och med utgången av det sjunde året efter det kalenderår då räkenskapsåret avslutades. För räkenskapsår som avslutats under året gäller alltså arkivering till och med 31 december det sjunde året därefter.

Share this post