Rekommendationer

Hur lyder bestammelsen i 2 kap 1 1 st 2 p Diskrimineringslagen?

Hur lyder bestämmelsen i 2 kap 1 1 st 2 p Diskrimineringslagen?

1 § Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Lag (2014:958).

Vilka kan göra sig skyldiga till olaga diskriminering?

De personer som kan göra sig skyldiga till brottet olaga diskriminering är i princip företagare, anställda i allmän tjänst, politiskt valda förtroendepersoner och personer som anordnar allmänna sammankomster (exempelvis demonstrationer och mässor). Själva diskrimineringen kan bestå i både aktivt och passivt handlande.

Vad är riskfri arbetsmiljö för gravida och ammande medarbetare?

Gravida och ammande medarbetare kan i de flesta fall få en riskfri arbetsmiljö genom att Arbetsmiljöverkets föreskrifter följs. Vissa kemiska ämnen och andra faktorer kan vara mer skadliga för fostret än för modern. Därför är vissa arbeten förbjudna för gravida som t.ex. arbete med bly och mikrobiologiska ämnen.

Vad gäller föreskrifterna om gravida och ammande arbetstagare?

Gravida och ammande arbetstagare (AFS 2007:5), föreskrifter Föreskrifterna om gravida och ammande arbetstagare gäller i all verksamhet. Arbetsgivarens ansvar gäller arbetstagare som fått barn högst 14 veckor innan arbetet ska utföras och som har underrättat arbetsgivaren om det. Gravida och ammande arbetstagare (AFS 2007:5), föreskrifter

Kan det finnas särskilda risker för arbetstagare som är gravid eller ammar?

Det kan finnas särskilda risker i arbetsmiljön för den som är gravid eller ammar. Kända eller misstänkta riskfaktorer finns angivna i föreskrifterna om gravida och ammande arbetstagare (AFS 2007:5). Föreskrifterna gäller så snart en arbetstagare har berättat för arbetsgivaren om sin graviditet.

Share this post