Rekommendationer

Hur mycket el sparar man med solpaneler?

Hur mycket el sparar man med solpaneler?

Genomsnittlig besparing för en villa Exempelvillan med en elkostnad på 28 000 kr/år skulle kunna spara 15 000 kr/år genom att skaffa vårt standardpaket för solceller, alltså mer än halvera sina årliga elkostnader.

Vad tjänar man på att ha solceller?

På sikt kan du räkna hem hela anläggningen, säger Johan Lindahl. Men generellt kan man säga att om man installerar solceller för ungefär 100 000 kronor villa kan du minska din elräkning med 6 000 kronor per år. Det betyder att avkastningen ligger mellan 5 och 7 procent – vilket är bättre än bankräntan.

Vad betalar Vattenfall för solel?

Vattenfall erbjuder sina kunder elbörsen Nordpols spotpris. Utöver det får du som även en energiskattereduktion på 60 öre per kilowattimme, dock max 18 000 kronor per år som återbetalas på deklarationen.

Hur mycket betalar Vattenfall för solel?

Du som har en solcellsanläggning med en huvudsäkring på upp till 100 A erbjuder vi en ersättning som motsvarar nordiska elbörsen Nord Pools timspotpris minus 4 öre i avdrag.

Hur mycket el drar solceller?

I Sverige producerar solceller årligen ca 800 – 1 100 kWh per installerad kilowatts effekt (kWp). En genomsnittlig solcellsanläggning på 9.2 kWp producerar alltså ca 7 360 – 10 120 kWh per år. Exakt hur mycket el som produceras beror på lutning, väderstreck och områdets solinstrålning.

Hur mycket el får man av solceller?

När det kommer till måttet kWh per installerad kW brukar vi på SVEA Solar säga är att en installerad kW ger ungefär 800 – 1100 kWh/kW per år. Det innebär att om ni har installerat solceller som har en toppeffekt på två kWh kan era solceller producera runt 1600 – 2200 kWh solel per år.

Är solceller lönsamt i Sverige?

Ja, tekniska framsteg och sänkta materialpriser har gjort solceller lönsamt. Beroende på hur stor anläggning du installerar och under vilka förutsättningar kan man räkna med en avkastning på 5 – 10 % per år. En normalstor anläggning på 9 kWp ger ungefär 11 000 kr i intäkter per år.

Hur lönsamt är det med solceller?

Den största risken vid privata investeringar i solceller är, enligt Frank Fiedler, att lönsamheten i hög grad påverkas av bidrag och skattereduktion. De allra flesta matar ut mer än 60 procent av sin producerade el på nätet. För det får de en skatteminskning på 60 öre per kWh.

Vem betalar bäst för överskottsel?

Vilket elbolag ger bäst betalt för solel? Det elbolag som ger bäst pris för solel just nu är Kraftringen, där du får spotpris +40 öre för din överskottsel. Erbjudandet gäller under 1 år och för solcellsanläggningar med en effekt lägre än 10 kW.

Vilka avgifter slipper man med solceller?

För varje egenproducerad kWh slipper man betala elnätsägarnas avgifter. Därför blir solenergi nu ett ännu mer lönsamt alternativ. Din totala elkostnad består av tre delar: elnätsavgift, elhandelsavgift samt energiskatt och avgifter till staten.

Vad är Mikroproduktion?

Allt fler privatpersoner och lantbrukare producerar sin egen el i små anläggningar, s.k. mikroproduktion. Dessa värden rekommenderas för alla mikroproduktionsanläggningar upp till 63 A/43,5 kW. Denna parentes är det närmaste man kommer en definition av mikroproduktion.

Vad är en Mikroproducent?

Vad är en mikroproducent? Det finns idag ingen enhällig definition för vad en mikroproducent är, då det bland annat diskuteras både i ellagen och av skatteverket. Men med mikroproduktion menas oftast småskalig produktion av elektricitet, i regel förnyelsebar elektricitet från solen eller vinden.

Vem betalar mest för min el?

Ersättningen för såld solel ändras hela tiden så det är svårt att hålla listan uppdaterad. De elbolag som vi känner till betalar bäst idag är: ​Göteborg energi betalar 15 öre + spotpris uppdaterad 2021-09-15. Telge energi betalar ca 15 öre+ spotpris hos telge kan du få något högre ersättning om du låser på flera år.

Vem betalar mest för elen?

Några av de företag som i dagsläget erbjuder bra villkor för överskottsel är Göteborg Energi, Telge Energi, Skellefteå Kraft och Falkenberg Energi. Det ska även påpekas att i stort sett alla elbolag som köper överskottsel ställer krav på att man även ska köpa el av dem.

Share this post