Rekommendationer

Hur paverkas barn av Coronapandemin?

Hur påverkas barn av Coronapandemin?

Världen över talas det om hur coronaviruset påverkar människors vardag, men i diskussionerna hörs sällan barnens röster. För att skapa en bild av hur barn påverkas av coronapandemin har vi gjort en kartläggning där 434 barn i årskurserna 6 och 9 i Stockholms stad har delgett sin syn på situationen.

Hur har pandemin påverkat gymnasieelever?

Pandemin har inneburit psykiska och sociala konsekvenser för många elever. Oron, distansundervisning med social isolering och begränsade möjligheter till aktiviteter utanför skolan har i flera fall påverkat både den fysiska och den mentala hälsan hos eleverna.

När började Corona?

Det finns olika uppgifter om när första sjukdomsfallet inträffade – det som brukar kallas för indexfall. Det första kända fallet kan dock spåras till Wuhan den 1 december 2019 och under december månad ökade antalet fall i Hubei-provinsen gradvis.

Hur har Corona påverkat ungdomarna?

Även upplevd ensamhet och långvarigt sittande verkade öka. Den fysiska aktiviteten minskade bland både gymnasieungdomar och universitets- och högskolestudenter. Pandemin har lett till smittskyddsåtgärder som haft stor inverkan på gymnasieungdomars och studenters vardag.

Hur påverkas unga av pandemin?

Distansstudier kan ha påverkat unga Resultaten tyder på att symtom på depression, ångest, stress och sömnbesvär ökade bland högskolestuderande under pandemin. Fysisk aktivitet minskade bland både gymnasieungdomar och högskolestudenter.

Hur har Corona påverkat elever?

Genom att samma urval elever följs genom hela skolgången skapas stora möjligheter att jämföra hur till exempel förändringar i omvärld och utbildningssystem påverkar olika årskullar.

När kom Corona i Sverige?

Kvinnan var symptomfri när hon kom hem till Sverige från Kina den 24 januari. När hon fick symptom i form av hosta kontaktade hon själv vården.

Share this post