Rekommendationer

Hur valjer larare laromedel?

Hur väljer lärare läromedel?

– Det mesta som är utlagt är skrivet av lärarna själva, så det fungerar även som ett kunskapsutbyte mellan oss pedagoger. Ofta formulerar vi uppgifterna först och väljer sedan läromedel som passar utifrån dessa. Och bara uppgifterna utgår från målen, så kommer läromedlen automatiskt att göra det också.

Vem väljer läroböcker?

Skolinspektionen har granskat rektorers och lärares arbete med att kvalitetssäkra och välja läromedel.

Vad är ett bra digitalt läromedel?

En av fördelarna med de digitala läromedlen är att man inte behöver ha så mycket fysiskt lagringsutrymme. Förr behövdes det stora rum för att bevara filmer och bilder som man behövde ha till undervisningen.

Vilken instans beslutar om innehållet i skollagen?

Riksdagen och regeringen bestämmer vad eleverna ska lära sig i skolan. De sätter upp mål och ramar för utbildningen i olika lagar och förordningar. Skollagen är ryggraden i de regler som omgärdar utbildningsområdet. I läroplanerna står det om vad eleverna ska lära sig i skolan.

Hur fungerar digitala medier?

Användandet av digitala verktyg och medier ska vara en naturlig del av bildämnet. Precis som i all undervisning behöver användningsområdet och syftet vara tydligt. Digitala verktyg och medier kan användas för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande.

Vad är det som skiljer interaktiva läromedel från ett enbart digitalt läromedel?

När du förstår potentialen hos digitala läromedel blir det lite lättare att navigera bland utbudet och ställa relevanta frågor till – och krav på – läromedelsproducenterna. Be dem gärna komma och demonstrera materialet. – Ett digitalt läromedel är inte en ’bok på burk’ eller en bok i PDF, förtydligar Marie Spetz.

Vad säger läroplanen om digitalisering?

Vad säger läroplanen? (Lpfö 18) att barnen ska få förutsättningar att utveckla digital kompetens, och att de ska få använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar lärande. Förskolan ska även ge barn kunskaper för att kritiskt kunna granska information.

Vad är en Läromedelsanalys?

I det första analytiska perspektivet analyseras läroboken som en del i kommunikationskedjan, läroboken analyseras som en process. I det andra perspektivet studeras lärobokens text och innehåll i form av en struktur.

Vad är diskursiva texter?

Diskursivt skrivande kallas det skrivande som är ämnesrelaterat, faktabaserat, resonerande, beskrivande, argumenterande och utredande.

Hur används läroboken av lärare och elever?

Studier av hur läroböcker används i undervisningen visar att lärare gärna följer boken istället för att planera efter egna tankar och kursplanen, dvs man låter boken bestämma både arbetsgång och innehåll. Hur viktig läroboken är för läraren verkar dock variera mellan vilka ämnen man undervisar i.

Share this post