Rekommendationer

Kan en mamma fa ensam vardnad?

Kan en mamma få ensam vårdnad?

Båda föräldrar får automatiskt gemensam vårdnad av barnet när det föds, om de vid födseln är gifta. Om de inte är gifta så får mamman automatiskt ensam vårdnad (FB 6 kap 3 §).

Hur ser man om man har ensam vårdnad?

Om ni vill kolla upp vem som är vårdnadshavare för ett visst barn kan ni uppge barnets personuppgifter till skatteverket och så meddelar dem det direkt över telefon och deras uppgifter uppdateras så fort de får in nya handlingar från myndigheter eller domstolar.

Vem har mest rätt till vårdnad?

Föräldrabalkens utgångspunkt är att det oftast är till barnets bästa om föräldrarna har gemensam vårdnad om barnet. Om en gemensam vårdnad inte är förenlig med barnets bästa, ska den gemensamma vårdnaden upplösas och en av föräldrarna ensam anförtros vårdnaden om barnet.

När kan man få ensam vårdnad?

När en förälder brister i omsorgen om barnet på ett sätt som medför bestående fara för barnets hälsa eller utveckling eller om en förälder är varaktigt förhindrad att utöva vårdnaden kan kommunens socialnämnd också föra talan i tingsrätten om ensam vårdnad för den andra föräldern.

Hur stor är chansen att få ensam vårdnad?

Tyvärr går det inte att ge ett absolut svar på hur stor ”chans” du har att vinna i rätten. Vid bedömningen om vårdnaden ska vara gemensam eller anförtros åt en av er ska rätten fästa särskilt avseende vid er förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet (6 kap. 5 § andra stycket FB).

Hur mycket kostar en vårdnadstvist?

Om ditt ombud har en timtaxa på 2 500 kronor och du får maximalt med stöd genom rättshjälp betyder det att vårdnadstvisten kostar dig ungefär mellan 15 000 och 65 000 kronor. Om du istället får stöd genom rättsskyddet så kostar vårdnadstvisten dig ungefär mellan 25 000 och 85 000 kronor.

Hur svårt är det att få ensam vårdnad?

Att få ensam vårdnad på grund av samarbetssvårigheter är dock generellt mycket svårt. Klienter måste ofta driva domstolsprocesser flera gånger om innan domstolen konstaterar att samarbetssvårigheterna är så djupgående att gemensam vårdnad är uteslutet.

Vad krävs för att förlora vårdnaden?

En vårdnadshavare som kan förklaras som uppenbart olämplig som förälder riskerar att förlora vårdnaden. Det kan exempelvis röra sig om att föräldern har begått övergrepp mot barnet, har ett svårt missbruk eller på annat sätt brister allvarligt i sin omsorgsförmåga.

Vem vinner i en vårdnadstvist?

Vårdnadstvister leder i de flesta fall till att barnet förlorar vårdnad från en av sina föräldrar. Modern vinner ofta vårdnadsutredningar och får ensam vårdnad i 46% av fallen, medan andel fader som får vårdnad är signifikant lägre 33%, i bara 21% av fallen döms till gemensam vårdnad (2014 års vårdnadsutredning).

Share this post