Rekommendationer

Kan man testamentera bort en bostadsratt?

Kan man testamentera bort en bostadsrätt?

Som huvudregel kan man testamentera bort sin egendom till vem man vill. Testamentet måste vara skriftligt och undertecknat av två vittnen. Testamentet ska då gälla precis som testatorn har skrivit. Oavsett eventuellt testamente har dock testatorns barn alltid rätt att ärva sin laglott.

Får man testamentera en lägenhet i en bostadsrättsförening?

Huruvida du kan testamentera bostadsrätten beror således på om värdet av bostadsrätten överskrider 4/6 av den totala kvarlåtenskapen. Är bostadsrätten värd mer än 4/6 av dina totala tillgångar kan dina söner begära jämkning inom sex månader och har då rätt att få ut 1/6 av det totala arvet.

Vem ärver en bostadsrätt?

Vid dödsfall ärver den efterlevande ma- ken bostadsrätten även om det finns gen- samma barn. Finns barn som inte är gemen- samma gäller andra regler. Då skall i princip genom arvskifte bestämmas vem som skall ha bostadsrätten med rätt för efterlevande make att lösa ut den avlidne makens barn.

Kan barn ärva bostadsrätt?

Detta innebär att för att ett barn (minderårigt) ska ha möjlighet att ta emot bostadsrätten, såväl som arv eller gåva, krävs dels överförmyndarens tillstånd, dels att den minderårige godkänns som medlem i föreningen.

Hur mycket får man testamentera bort?

Man får alltså sälja, ge bort eller testamentera bort sin egendom till vem man vill. När det gäller en person och dennes bröstarvingar finns det dock ett undantag från denna huvudregel. En person får nämligen inte ge bort eller testamentera bort all sin egendom så att en/flera av sina bröstarvingar blir helt lottlösa.

Vad händer med min bostadsrätt om jag dör?

Avlider en bostadsrättshavare träder dödsboet in i den avlidnes ställe. Finns flera dödbodelägare och kommer de överens om att inte skifta boet fortsätter dödsboet att vara innehavare av bostadsrätten. Boet kan under tre år disponera över bostadsrätten.

Hur mycket kan man testamentera bort från bröstarvingar?

Share this post