Rekommendationer

Kan skyddsombud bli skadestandsskyldig?

Kan skyddsombud bli skadeståndsskyldig?

Kan jag som skyddsombud bli skadeståndsskyldig om jag lägger ett skyddsombudstopp? Nej, om du haft fog för att avbryta arbetet kan du inte bli ersättningsskyldig. Detta oaktat om Arbetsmiljöverket delar din bedömning eller häver stoppet.

Vilket ansvar har skyddsombudet för arbetsmiljön?

Skyddsombudet ansvarar för att ta hänsyn till sina ar betskamraters intressen i arbetsmiljöfrågor och kan exempelvis: • Stoppa arbetsuppgifter som kan vara riskfyllda. Begära besked av arbetsgivaren i olika arbetsmiljöfrågor. Kräva att Arbetsmiljöverket ska ingripa. Skyddsombudet ansvarar däremot inte för arbetsmiljön.

Vad är skillnad på skyddsombud och arbetsplatsombud?

Företräder inte enskilda medlemmar Det förutsätter ett fackligt ombud som har rätt att verka utifrån till exempel Medbestämmandelagen och Lagen om anställningsskydd. Däremot kan ett skyddsombud även vara fackligt arbetsplatsombud, och i den rollen företräda medlemmar i enskilda ärenden.

Måste skyddsombud vara med på Skyddsrond?

Skyddsombudet har rätt att medverka i skyddsronden, men den kan genomföras utan; ytterst är arbetsmiljön arbetsgivarens ansvar. Skaffa gärna en checklista för skyddsronder: både fackliga organisationer och samarbetsorgan har dem, bransch för bransch eller för speciella problemområden.

Får man extra betalt som skyddsombud?

Du får ingen lön för ditt uppdrag som skyddsombud. Men din arbetsgivare har inte heller rätt att ge dig sämre lön eller på annat sätt behandla dig orättvist på grund av att du är skyddsombud. Ditt jobb som skyddsombud är oavlönat. Det betyder att du inte får någon extra ersättning för ditt uppdrag.

Vilka har ansvar för arbetsmiljön?

Arbetsgivaren är alltid skyldig att se till att arbetet kan utföras utan risk för ohälsa eller olycksfall. Personalen ska inte bara veta vilka risker som kan finnas utan också kunna undvika riskerna. Arbetsgivaren har alltid ansvaret men kan fördela uppgifter i arbetsmiljöarbetet.

Share this post