Rekommendationer

Pa vilket underlag beraknas kommunal inkomstskatt?

På vilket underlag beräknas kommunal inkomstskatt?

Lag (1999:295). 2 § Allmän kommunalskatt utgår som kommunal inkomstskatt och beräknas på grundval av beskattningsbar inkomst. Såsom underlag för kommunal inkomstskatt påföres skattskyldig ett skatteöre för varje krona beskattningsbar inkomst.

Vad är den statliga inkomstskatten?

Den kommunala inkomstskatten är i huvudsak proportionerlig, medan den statliga inkomstskatten har progressiva inslag, det vill säga procentsatsen ökar med ökande inkomst. Vid den första, nedre, skiktgränsen börjar statlig inkomstskatt tas ut med 20 %.

Vad är inkomstskatt i Sverige?

Inkomstskatt i Sverige. Inkomstskatt i Sverige består huvudsakligen av statlig inkomstskatt och kommunal inkomstskatt. Skattesubjekten för inkomstskatt kan antingen vara fysiska personer eller juridiska personer. Inkomstskatten är en direkt skatt .

När ska man betala statlig inkomstskatt?

När ska man betala statlig inkomstskatt och hur hög är den? Inkomstår 2020. Från och med inkomståret 2020 finns det endast en skiktgräns och den är 509 300 kronor. På inkomster över denna gräns betalar du statlig inkomstskatt med 20 procent.

Vad är skiktgränsen för inkomståret 2019?

För inkomståret 2019 finns två skiktgränser. Den nedre skiktgränsen är 490 700 kronor. På inkomster över denna gräns betalar du statlig inkomstskatt ut med 20 procent. Den övre skiktgränsen är 689 300 kronor. På inkomster över denna gräns betalar du statlig inkomstskatt ut med ytterligare 5 procentenheter, det vill säga sammanlagt 25 procent.

Vad säger lagen om skatt?

1 § I denna lag finns bestämmelser om kommunal och statlig inkomstskatt. I detta kapitel finns grundläggande bestämmelser samt hänvisningar. I 2 kap. finns definitioner av vissa begrepp samt förklaringar till hur vissa termer och uttryck används i denna lag.

När ändrades fordonsskatt?

Vilka fordon får förhöjd fordonsskatt i 3 år? (Malus) tas i trafik för första gången den 1 juli 2018 eller senare (i Sverige eller i annat land) släpper ut över 95 gram koldioxid per kilometer vid blandad körning. inte har alternativt drivmedel (alkohol eller gas som inte är gasol/motorgas).

Share this post