Rekommendationer

Vad ar en karande?

Vad är en kärande?

Den person i ett tvistemål som framställer krav mot en annan (=svarande).

Vad innebär svaromål?

Käromål och svaromål De uppgifter som käranden lämnar om vad som han eller hon kräver och varför kallas för käromål. Svaranden är den som blir krävd på något och de uppgifter som svaranden lämnar om hur han eller hon ställer sig till kraven kallas för svaromål.

Vad är kärande och svarande?

Kärande kallas den som väcker talan mot annan i civilrättslig domstol. Den som talan väcks mot och som är kärandens motpart kallas svarande. Ordet ’kärande’ härstammar från ’kära’ med grundbetydelsen ’klaga’ (apropå sorg och bekymmer). Om svaranden i samma mål själv stämmer käranden, kallas detta genkäromål.

Vad är svarande juridik?

Den fysiska eller juridiska person som blivit stämd i ett tvistemål inför domstol.

Vad gör svarande?

Svarande. Svaranden, den åtalade, är den person för vilken åklagaren yrkar straff. Svaranden får kännedom om åtalet mot hen när hen stäms.

Vem är kärande och vem är svarande?

Svarande är den part mot vilken civilrättslig talan väcks i domstol. Den part som väcker detta åtal kallas kärande. Den skrivelse som en svarande skickar till rätten, efter att ha tagit del av käromålet, kallas svaromål.

Vilken är den första förhandlingen i ett tvistemål?

Kallas ofta rättegång och är den muntliga förhandling i domstolen som hålls i brottmål och tvistemål, som innebär att målet avgörs. I brottmål föregås huvudförhandlingen av polisens och åklagarens förundersökning. I mer omfattande mål kan också en förberedande förhandling förekomma.

Vad händer om man inte kan gå på en rättegång?

Om det inte är möjligt att avgöra målet utan att den tilltalade närvara kan domstolen döma ut ett vite, dvs. en slags straffavgift, som den tilltalade behöver betala. Domstolen kan också bestämma att den tilltalade, med hjälp av polis, ska hämtas till förhandlingen. I vissa fall kan personen omhändertas eller häktas.

Share this post