Rekommendationer

Vad ar FN s konventioner om manskliga rattigheter?

Vad är FN s konventioner om mänskliga rättigheter?

Kärnkonventionerna är: Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (ICESCR) Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR) Konventionen om avskaffande av alla former av rasdiskriminering (ICERD) Konventionen om avskaffande av all form av diskriminering av kvinnor (CEDAW)

Vad säger FN standardregler om tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning?

FN:s 22 standardregler beskriver det ansvar världens stater på alla nivåer har för att människor med funktionsnedsättningar ska bli delaktiga i samhällslivet och för att man ska uppnå jämlikhet när det gäller levnadsförhållanden.

Vad innebär FN s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning?

Denna konventions syfte är att främja, skydda och säkerställa det fulla och lika åtnjutandet av alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för alla personer med funktionsnedsättning och att främja respekten för deras inneboende värde.

Vad innebär konventionen om ekonomiska sociala och kulturella rättigheter?

Ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter är ett urval mänskliga rättigheter, till exempel rätten till utbildning, rätten till arbete, rätten till välfärd, rätten till bostad, rätten till en tillfredsställande levnadsstandard, rätt till sjukvård och rätt till vetenskap och kultur.

Vad har FN s barnkonvention och konvention om rättigheter inneburit för personer med funktionsnedsättning?

Sverige ratificerade konventionen i december 2008 och den trädde i kraft i början av år 2009. Konventionen innehåller inga nya rättigheter, utan förtydligar vad som krävs för att personer med funktionsnedsättning fullt ut ska få sina rättigheter uppfyllda som alla andra.

Vad säger FN om diskriminering?

rättigheterna slår fast att “Alla människor äro födda fria och lika i värde och rättigheter” och att mänskliga rättigheter gäller alla ”utan åtskillnad av något slag, såsom ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt.”

Vad beskriver konventionen om att människor med funktionsnedsättning ska få lika god vård som andra?

Majoriteten av jordens länder har gått med på att följa FN:s konvention, Sverige också. Det betyder att alla som har olika funktionsnedsättningar ska kunna vara en del av samhället på samma villkor som andra. Den som har en funktionsnedsättning, eller flera, får inte diskrimineras.

Vad skiljer de medborgerliga och politiska rättigheterna från den ekonomiska sociala och kulturella?

ESK-rättigheterna inkluderar rätten till hälsa, utbildning, mat och bostad för att nämna några. Den andra delen av de odelbara mänskliga rättigheterna är medborgerliga och politiska rättigheter som innefattar rättigheter så som rätten att rösta och rätten till en rättvis rättegång.

Vad är sociala konventioner?

regel, norm, standard e.d. av gemensamt intresse på visst område, som är överenskommen eller accepterad inom en viss gemenskap; ofta i form av oskrivna men allmänt omfattade sedvanor; (även kollektivt) uppsättning sådana regler, normer e.d.

Vad är en konvention och ge exempel på en konvention?

FN:s olika regler finns i olika konventioner som de flesta länder i världen har kommit överens om att de ska följa. En av dessa konventioner är barnkonventionen som handlar om barnens rättigheter. Trots att barnkonventionen gäller för alla barn så är det inte säkert att barn med funktionsnedsättning får det de behöver.

Det internationella arbetet för mänskliga rättigheter tar sin utgångspunkt i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna från 1948. De rättigheter som inryms i förklaringen har senare förts in och vidareutvecklats i ett antal konventioner som är bindande för de anslutna staterna.

Share this post