Rekommendationer

Vad ar harda karnan?

Vad är hårda kärnan?

Man talar ibland om den ”hårda kärnan” i utstationeringsdirektivet. Med detta avses att länderna inom EU ska se till att utstationerade arbetstagare ska omfattas av värdlandets minimivillkor gällande bland annat arbetstid, semester, icke-diskriminering och minimilön.

När måste en anmälan av en utstationering göras till Arbetsmiljöverket?

Om du ska utstationera en arbetstagare, ska du anmäla det senast den dag arbetstagaren börjar arbetet i Sverige. Du ska inte göra en ny anmälan om en redan anmäld arbetstagare behöver vara frånvarande kortare tid under utstationeringstiden.

Hur länge kan man vara utstationerad?

Fler rättigheter vid långvarig utstationering Arbetsgivaren kan förlänga tidsgränsen från 12 till 18 månader om hen anmäler och anger skälen för det till Arbetsmiljöverket. Det måste arbetsgivaren göra senast den dag arbetstagaren varit utstationerad i 12 månader.

Vad innebär utstationering?

Vad innebär utstationering? Med utstationering till Sverige menas att en utländsk arbetsgivare sänder en eller flera anställda för att utföra en tjänst i Sverige under en begränsad tid samt att det i Sverige finns en mottagare av dessa tjänster som utförs.

Vad är Utstationeringsregistret?

Så fungerar registrering av utländsk personal stationerad i Sverige. Det är den utländska arbetsgivaren som ansvarar för registreringen. Den kan dock utföras av någon utomstående. Registreringen sker genom en anmälan i Arbetsmiljöverkets utstationeringsregister.

Vilka rättigheter och skyldigheter har arbetstagare och arbetsgivare mot varandra?

Många av dessa skyldig-och rättigheter balanserar varandra….Du måste:

  • Utföra dina arbetsuppgifter på ett tillfredsställande sätt.
  • Komma i tid och arbeta hela ditt pass.
  • Följa de säkerhetsföreskrifter som finns samt använda eventuell skyddsutrustning.
  • Undvika att driva verksamhet som är i konkurrens med din arbetsgivare.

Share this post