Rekommendationer

Vad ar skadestandsskyldighet?

Vad är skadeståndsskyldighet?

Om du har drabbats av en ekonomisk skada som någon annan än du själv har orsakat, kan du ha rätt till skadestånd. Tanken med skadestånd är att den som har drabbats av en ekonomisk skada, på grund av att någon annan har varit vårdslös eller oaktsam, i princip ska försättas i samma läge som innan skadan inträffade.

När ska skadeståndslagens bestämmelser tillämpas?

Enligt paragrafen skall den som allvarligt kränker någon annan genom brott som innefattar ett angrepp mot dennes person, frihet, frid eller ära ersätta den skada som kränkningen innebär. I 5 kap. 6 § anges riktlinjer för hur ersättningen skall bestämmas. …

Kan en arbetstagare bli skadeståndsskyldig?

1 § skadeståndslagen. En arbetstagare kan inte bli skadeståndsskyldig med mindre det föreligger synnerliga skäl. Att uppmärksamma är dock att regeln är dispositiv. Alltså kan skadeståndsskyldigheten utvidgas eller inskränkas för arbetstagare genom föreskrifter i kollektivavtal eller enskilda anställningsavtal.

Hur stort är ett skadestånd?

Ersättningens storlek beror på hur brottet har gått till. Allvarligare brott leder oftast till högre ersättning. Det går oftast inte att få skadestånd för kränkning vid stöld, bedrägeri eller skadegörelse.

Vad är grunden för kommunens skadeståndsansvar enligt 3 kap 2 skadeståndslagen?

Lag (2001:732). 2 § Är skyldighet att utge skadestånd oskäligt betungande med hänsyn till den skadeståndsskyldiges ekonomiska förhållanden, kan skadeståndet jämkas efter vad som är skäligt, varvid även den skadelidandes behov av skadeståndet och övriga omständigheter skall beaktas. (Lag 1975:404).

Vad är skillnaden mellan Inomobligatoriskt och utomobligatoriskt skadestånd?

Skadeståndsrätten delas i regel upp i utomobligatoriskt skadestånd som avser det förhållande där parterna inte har något ingånget avtal som kan ligga till grund för skadestånd samt inomobligatoriskt skadestånd som avser förhållandet när det finns ett avtalsförhållande mellan parterna.

Hur dras gränsen mellan ekonomisk och ideell skada?

Inom skadeståndsrätten skiljer man mellan ekonomisk och ideell skada. Med ekonomisk skada avses ekonomiska förluster av olika slag (kostnader, inkomstförlust, intrång i näringsverksamhet). Ideell skada utgörs av förluster av icke-ekonomisk natur.

Share this post