Rekommendationer

Vad ar Tomtrorelse?

Vad är Tomtrörelse?

Kvalificerad tomtrörelse är när någon bedriver näringsverksamhet som huvudsakligen avser avyttring av mark för bebyggelse (byggnadstomter) från en fastighet som uppenbarligen har förvärvats för att ingå i yrkesmässig markförsäljning (27 kap. 10 § IL).

Vad är VA klass?

Värdefaktorn vatten ska indelas i sex klasser, VA-klasser (1 kap. 35 a § FTF). När man delar in i de sex VA-klasserna (VA 1, VA 2 o.s.v.) ska man genom olika kombinationer beakta hur värderingsenheten tomtmark har tillgång till vatten och avlopp, ex. om det är kommunalt, enskilt eller saknas (5 § SKVFS 2014:3).

Vad menas med strand?

Strand är gränsområdet mellan öppet vatten och fastare land. Stränder kan i vissa fall ha torvbildande vegetation. De kan vara skogbevuxna och skogen kallas då strandskog eller strandsumpskog. Stränder påverkas ofta av vågor och tidvatten.

Vad betyder va klass 3?

Klass 3. Småhus på värderingsenhet för tomtmark som inte kan bilda självständig fastighet.

Vad är Normtomt?

Med normtomt för kedjehus avses en tomt som omfattar 500 kvm tomtmark, som tillhör VAklass 1 och belägenhetsklass ”ej strand eller strandnära” samt som har en normal trädgårdsanläggning.

Vad finns det för nytta och skada med beskattning?

Ersättning för skador på fastigheten Vid beskattningen görs en skillnad mellan ersättning för s.k. bestående skador, vilka kapitalvinstbeskattas och ersättning för s.k. tillfälliga skador, vilka beskattas som inkomst av näringsverksamhet eller inkomst av kapital beroende på vilken typ av fastighet det är frågan om.

Hur beskattas Intrångsersättning?

Använd intrångsersättningen på ett skattemässigt smart sätt genom att avsätta till ersättningsfond och investera i ny skogsmark inom tre år från ersättningsbeslutet. Tänk på att om inte de avsatta medlen utnyttjas finns stor risk att man får skattetillägg på undanhållen skatt.

Vad är en Allframtidsupplåtelse?

Med delavyttring menas att man säljer en avskiljbar fysisk del av en fastighet, exempelvis en bit av tomtmarken eller en byggnad. Om man säljer en viss andel av hela fastigheten är det inte fråga om en delavyttring utan om en försäljning av en s k ideell andel av fastigheten.

Share this post