Rekommendationer

Vad betyder avgangsvederlaget?

Vad betyder avgångsvederlaget?

Avgångsvederlag är en ersättning till en arbetstagare vid uppsägning. Ingen lag ger rätt till avgångsvederlag, men det kan överenskommas med arbetsgivaren. De flesta som blir uppsagda får inget avgångsvederlag utan endast lagenlig uppsägningstid och många arbetar under hela uppsägningstiden.

Varför finns avgångsvederlag?

Ett avgångsvederlag är en ersättning till en arbetstagare vid uppsägning. Oftast utbetalas avgångsvederlag vid uppsägning på grund av företagsnedläggning eller kraftigt minskat arbetskraftsbehov.

Vem kan avskeda VD?

Uppsägning. Eftersom lagen om anställningsskydd inte gäller för dig som vd, finns inget krav på att en uppsägning ska vara sakligt grundad. Istället gäller avtalsrättsliga principer om uppsägning av avtal.

Vad ska stå i ett anställningsbevis?

Ditt namn, adress och personnummer. Anställningens tillträdesdag och var arbetsplatsen är. En kort beskrivning av dina arbetsuppgifter och yrkesbenämning eller tjänstetitel. Anställningsform, det vill säga om anställningen gäller tills vidare, för begränsad tid eller om den är en provanställning.

Vad innebär det att bli utköpt?

Att bli utköpt sker vanligen när arbetsrätten inte tillåter en uppsägning men där arbetsgivaren önskar avsluta din anställning. Se över dina rättigheter – innan du skriver på. Att köpa ut personal är ett sätt för arbetsgivare att bli av med anställda som man inte har rätt att säga upp.

Vad ska man tänka på vid avgångsvederlag?

Tänk på det här innan du tackar ja till avgångsvederlag

  1. Jämför summan med din uppsägningstid.
  2. Högre skatt på avgångsvederlaget.
  3. Vederlaget är inte tjänstepensionsgrundande.
  4. Pengarna kan inte tillgodoräknas om du blir sjuk.
  5. Stryk konkurrensklausulen i ditt anställningsavtal.

Kan en VD ge sig själv en bonus?

Sammanfattningsvis så kan du som VD varken bestämma om din lön eller andra löneförmåner. Om införskaffandet av en tjänstebil för användning på arbetstid och ingående av hyresavtal för bolagets räkning faller inom den löpande verksamheten så ligger detta dock inom din bestämmanderätt.

Share this post