Rekommendationer

Vad betyder Befolkningsgeografi?

Vad betyder Befolkningsgeografi?

Befolkninggeografi är ett forskningsfält där samhällsförändringar ses som ett resultat av männskligt handlande i tid och rum.

Vad kan man se i en Befolkningspyramid?

Befolkningspyramiden visar hur många män respektive kvinnor det finns i olika åldrar i Sverige. Befolkningspyramiden består av två delar: en del som visar hur många kvinnor det finns i olika åldrar vid en viss tidpunkt, och en del som på samma sätt visar hur många män det finns.

Vad menas med den demografiska transitionen?

Demografisk transition är ett demografiskt begrepp för att beskriva övergången från höga födelsetal och höga dödstal till låga födelse- och dödstal som oftast uppstår när ett land industrialiseras. Man kan alltså se hur tillväxten är.

Vilka var orsakerna till befolkningsökningen under 1800-talet?

Ny teknik gjorde också jordbruket effektivare och nya växtslag gav bättre skördar som kunde livnära fler människor. Kring mitten av 1800-talet hade potatisen blivit det viktigaste livsmedlet för befolkningen. Sveriges befolkning ökade därför kraftigt under 1800-talet. Förändringarna gjorde att bönderna fick det bättre.

Var bor befolkningen i Sverige och vad får den ojämna fördelningen för konsekvenser?

I Sverige, som är Europas femte största land till ytan, bor det bara 25 invånare per km². Vissa områden i Sverige såsom storstadsregionerna är dock mycket tätbefolkade, medan andra delar av landet är glesbefolkade och ibland helt obebodda (se karta).

Vad finns det för orsaker till och konsekvenser av den ojämna Befolkningsfördelningen?

Vad finns för orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen? I storstäder är det vanligt med trafikproblem, trängsel och luftföroreningar som ex i Beijing och Mexico City. Luften drabbar ofta sjuka och äldre. Infrastrukturen tar upp områden som odlingsmark.

Hur ser en befolkningspyramid ut för ett rikt land?

I ett utvecklingsland är födelsetalen höga, men medellivslängden låg. Därför är en stor del av befolkningen barn, vilket leder till att bruttonationalprodukten förblir låg. Om landet utvecklas till ett industriland ökar andelen befolkning i arbetsför ålder vilket leder till att landet blir rikare.

Vad är en demografi?

Demografi är vetenskapen om befolkningens fördelning, storlek och sammansättning. Demografisk statistik innehåller bland annat information om befolkningens födelseland, ålder, kön och medborgarskapsland.

Vilken demografisk fas är Sverige i?

Låg befolkningstillväxt Dagens Sverige, liksom andra industriländer, kan sägas befinna sig i den fjärde fasen av den klassiska transitionsteorin. Den ursprungliga modellen har dock reviderats av demografer som föreslagit en femte post-industriell fas.

Share this post