Rekommendationer

Vad betyder Forkopsforbehall?

Vad betyder Förköpsförbehåll?

Förköpsförbehåll. Du kan begränsa rätten att fritt överlåta aktier genom att ta in ett förköpsförbehåll. Då får tidigare aktieägare eller någon annan förköpsrätt till aktier som ska överlåtas. Förbehållet kan gälla för alla typer av överlåtelser, exempelvis köp, byte och gåva.

Vem kan kalla till extra bolagsstämma?

Styrelsen kallar till en bolagsstämma Det är styrelsen som ansvarar för att aktieägarna blir kallade till bolagsstämmor. Läs mer om vilka som ska delta på stämmor på sidan om att hålla bolagsstämmor .

Vad är ett hembud?

Villkor om hembud innebär att förvärvaren av en aktie/andel i ett bolag måste anmäla förvärvet och erbjuda de lösningsberättigade att ta över aktien/andelen mot betalning. Hembudet gäller alltså först efter att andelen har bytt ägare.

Måste man vara med på årsstämma?

En fråga som ställs med jämna mellanrum är vem som får närvara på föreningens årsstämma, och vilka som får rösta. Svaret finns i bostadsrättsföreningens stadgar och i lagar. Alla medlemmar får naturligtvis närvara. Även om en lägenhet samägs av flera personer får alla närvara.

Vem öppnar bolagsstämma?

Bolagsstämmans inledning Stämman skall öppnas av styrelsens ordförande eller av den som styrelsen utsett. I bolagsordningen kan dock anges vem som skall vara ordförande vid bolagsstämma och då öppnas stämman alltid av denne.

Vad menas med en hembudsklausul?

En hembudsklausul, även kallad hembudsförbehåll, är en regel som kan skrivas in i bolagsordningen. Den begränsar aktieägarnas rätt att fritt överlåta aktier. I första hand ska aktieägarna ges möjlighet att köpa aktierna, när en annan delägare vill sälja.

Vad är delningsplan?

En delningsplan är ett avtal mellan de aktiebolag som deltar i en delning. Den ska innehålla de villkor som ska gälla för delningen mellan dessa aktiebolag. Styrelserna för de aktiebolag som deltar i en delning ska upprätta en gemensam delningsplan.

Share this post