Rekommendationer

Vad innebar distansforsaljning?

Vad innebär distansförsäljning?

Distansförsäljning innebär i princip att en vara säljs och transporteras av säljaren eller för dennes räkning till en köpare i annat EU-land som saknar avdragsrätt för moms.

Vad är en icke beskattningsbar person?

När staten eller en kommun säljer varor eller tjänster i en verksamhet som inte är ekonomisk, agerar de inte i egenskap av beskattningsbar person. Även andra juridiska personer kan bedriva både ekonomisk verksamhet och verksamhet som inte är ekonomisk.

När är det Trepartshandel?

Med trepartshandel förstås en försäljning i två led mellan tre parter där varan transporteras mellan två EU-länder från den första till den sista parten i kedjan. Parterna ska vara registrerade till mervärdesskatt i var sitt EU-land och den sista parten i kedjan ska vara registrerad i destinationslandet.

Vad är Omsättningströskel?

Omsättningströskeln gäller det sammanlagda värdet av all gränsöverskridande försäljning av varor, elektroniska tjänster, telekommunikationstjänster och radio- och tv-sändningar inom EU (dvs inte för respektive försäljningsland).

Vad menas med distans och hemförsäljningslagen?

Har du köpt en vara eller tjänst på distans eller utanför företagets affärslokal, har du enligt lag rätt att ångra köpet inom 14 dagar. Det är din så kallade ångerfrist. Företaget ska innan köpet genomförs ha informerat dig om hur du ångrar köpet.

Vad gäller vid distans och hemförsäljningslagen?

Distans- och hemförsäljningslagen gäller när ett företag säljer varor eller tjänster till en konsument på distans, till exempel via e-handel. Den här lathunden handlar om de delar i lagen som är viktiga för distanshandel. Lagen är tvingande till konsumentens fördel.

Vad betyder beskattningsbar inkomst?

Begreppet beskattningsbar person innefattar alla som självständigt bedriver en ekonomisk verksamhet.

Vad betyder Trepartshandel?

Trepartshandel innebär varutransaktioner där tre företag i två eller tre olika EU-medlemsländer är aktiva i transaktionen. Här beskrivs olika fall av trepartshandel, och när svenska företag ska rapportera in transaktioner till Intrastat.

Vad innebär oss moms?

Moms (mervärdesskatt) är en skatt som vi alla betalar när vi köper varor och tjänster. Momsen ingår oftast i priset och är därför inget privatpersoner behöver tänka på. Som företagare ska du däremot deklarera och betala moms.

Är bonus skattepliktig?

Rabatt, bonus och andra liknande förmåner är skattepliktiga. Personalrabatter är under vissa förutsättningar skattefria. När det gäller räntefria lån eller lån med lägre ränta som en arbetsgivare lämnar till en anställd, ska den anställda betala skatt för förmånen som inkomst av tjänst.

Är det sociala avgifter på bonus?

Bonus är att betrakta som lön och ska belastas med arbetsgivaravgifter och skatt. Det är en avdragsgill kostnad precis som övrig lön i bolagets redovisning.

Share this post