Rekommendationer

Vad innebar sekretess inom vardyrket?

Vad innebär sekretess inom vårdyrket?

Sekretessen innebär att man inte får berätta något om en patient för någon annan än den som deltar i just denna patients vård. Man får alltså inte diskutera en patients uppgifter med en kollega som inte deltar i patientens vård eller behandling, även om han eller hon i sin tur också har tystnadsplikt.

Varför sekretess i vården?

Det är viktigt att du känner förtroende för den personal du möter när du kontaktar vården. Du ska känna dig trygg och våga prata öppet om de besvär eller symtom du har. Därför har alla som arbetar inom hälso- och sjukvården tystnadsplikt.

Vad innebär sekretess och tystnadsplikt?

Alla som arbetar inom hälso- och sjukvården, både offentlig och privat, arbetar under sekretess och tystnadsplikt. Det innebär att alla uppgifter som rör patientens personliga förhållanden skyddas av sekretess och får enbart lämnas ut efter särskild prövning.

Är kommunala bolag myndigheter?

aktiebolag där kommuner utövar ett rättsligt bestämmande inflytande (kommunala bolag). Sådana bolag ska vid tillämpningen av OSL jämställas med myndigheter. En allmän handling som får lämnas ut ska tillhandahållas genast eller så snart det är möjligt. Det ska ske på stället och utan avgift.

När gäller sekretess?

När får vård ges utan samtycke?

Samtycke. 1 § Patientens självbestämmande och integritet ska respekteras. 2 § Hälso- och sjukvård får inte ges utan patientens samtycke om inte annat följer av denna eller någon annan lag. Innan samtycke inhämtas ska patienten få information enligt 3 kap.

Vem har sekretess?

Det är viktigt att du vågar berätta för personalen hur du mår och hur du har det när du söker vård. Därför får personal som jobbar i vården inte berätta saker om dig för vem som helst. Det som står i din journal är också skyddat av så kallad sekretess.

Vad har lärare för tystnadsplikt?

För skolan gäller olika sekretess för olika typer av personal. Skolhälsovården och den särskilda elevvården har stark sekretess (se faktaruta). Lärares vanliga undervisning omfattas däremot inte av sekretess. Men en lärare kan bli indragen i sekretessärenden med svagare sekretess inom den övriga elevvården.

Har apotekspersonal tystnadsplikt?

På apotek gäller samma tystnadsplikt som inom sjukvården enligt patienssäkerhetslagen 6 kap. 12 och 16 §§. Det innebär att vi inte lämnar ut någon information om dig till någon annan, om vi inte är skyldiga att göra det enligt lag.

Vad säger lagen om sekretess?

Offentlighets- och sekretesslagen innehåller bestämmelser för hur myndigheter ska registrera, lämna ut och hantera allmänna handlingar. Här finns också regler om tystnadsplikt och förbud att lämna ut allmänna handlingar. Att bryta mot tystnadsplikten och sekretesslagen är straffbart.

Vad är en Menprövning?

Menprövningen innebär att uppgifter inte får lämnas ut om det inte står klart att uppgifterna kan röjas utan att den enskilde eller någon närstå- ende lider men. Begreppet men har en mycket vidsträckt innebörd. Men kan vara olika kränkningar av den personliga integriteten som kan uppstå om uppgifterna lämnas ut.

Vem har rätt att samtycka till vård?

sitt hälsotillstånd och om vård och behandling, vilket gäller oavsett patientens ålder (3 kap. patientlagen). Hälso- och sjukvård får inte ges utan patientens samtycke om inte annat följer av lag (4 kap. 2 § patientlagen).

Vad händer om en lärare bryter mot tystnadsplikten?

Om din lärare bryter mot tystnadsplikten kan han eller hon dömas enligt 20 kap. 3 §§ brottsbalken för brott mot tystnadsplikt. Du skriver dock att detta hände 4-5 år sedan och därmed är brotten preskriberade. Det betyder att de är förfallna och att några rättsliga följder inte kommer att inträffa.

Share this post