Rekommendationer

Vad menas med Uppvaxtplacering?

Vad menas med Uppväxtplacering?

När socialtjänsten pratar om en uppväxtplacering generellt, syftar socialtjänsten på att placeringen troligen kommer att vara under en längre tid, som exempelvis under barnets uppväxtår.

Varför tar SOC barn?

Det ska beslutas om vård om det på grund av fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet finns en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas (2 §).

Varför familjehem?

Det finns barn och unga som inte kan bo kvar hos sina föräldrar. Därför finns familjehem och jourhem. Vanliga orsaker till att barn och unga inte kan bo kvar hos sina biologiska föräldrar är att föräldrarna brister i omsorgen på grund av egna problem, till exempel psykisk sjukdom eller problem med missbruk.

Är familjehem vårdnadshavare?

Familjehem – vårdnadshavare – särskilt förordnad vårdnadshavare. Skillnaden mellan att vara familjehem och särskilt förordnad vårdnadshavare är att man i det senare fallet är juridiskt ansvarig för barnet. Det innebär att man blir barnets vårdnadshavare och att barnet därmed säkert vet att ”här ska jag växa upp”.

Vad är en fosterförälder?

Som familjehem tar man emot barn, ungdomar eller vuxna som behöver bo i en annan familj under en kortare eller längre tid. Ett av målen man som familjehemsförälder arbetar för när det gäller placerade barn och unga, är att barnen i slutänden ska återförenas, om det är möjligt, med sina biologiska familjer.

Vad innebär det att vara familjehem?

Familjehem, tidigare kallade fosterhem, tar emot barn och unga som av olika anledningar behöver bo i ett annat hem än sitt egna. Socialtjänsten i varje kommun har ansvar för att rekrytera och utreda familjehem, att erbjuda dem utbildning samt säkerställa att de bedriver en vård som håller god kvalitet.

Kan man försörja sig som familjehem?

Ett familjehem har inga rättigheter överhuvudtaget. Bara skyldigheter. Det första vi kan konstatera är att det inte är familjehemmet som är försörjningsansvariga. Det är alltså inte vi som ska försörja det placerade barnet eller ungdomen under 21 år med våra egna medel.

Share this post