Rekommendationer

Vad raknas som en bisyssla?

Vad räknas som en bisyssla?

Bisyssla är i princip varje syssla som du utövar tillfälligt eller permanent vid sidan av din anställning. Här får du som anställd reda på vad som gäller och hur bisyssla ska anmälas.

När måste man anmäla bisyssla?

Du kan inte fritt ägna dig åt bisysslor som äventyrar arbetsgivarens intressen. I vissa kollektivavtal står det att du ska samråda med arbetsgivaren innan du börjar ägna dig åt en bisyssla. Om du omfattas av ett sådant kollektivavtal, är du skyldig att meddela din arbetsgivare innan du ägnar tid åt en bisyssla.

Måste man informera om bisyssla?

Enligt vissa kollektivavtal måste man informera sin arbetsgivare om sina bisysslor, och enligt andra kollektivavtal är det frivilligt. Det du behöver göra är att kolla upp dels vad som står i det eventuella kollektivavtal som gäller på den fasta anställningen, och dels vad som står i anställningsavtalet.

Får man ha en bisyssla?

Då du vill ta en annan anställning räknas det som en bisyssla. Det finns en antal lag- och kollektivavtalsbestämmelser som reglerar vad en arbetstagare får göra utanför sin anställning. Om det saknas regleringar om bisysslor är utgångspunkten att arbetstagaren själv bestämmer över sin fritid.

Är styrelseuppdrag bisyssla?

En bisyssla är en sysselsättning som en anställd har vid sidan av sitt ordinarie uppdrag. Som bisyssla räknas bland annat annan anställning, styrelseuppdrag samt vissa former av ideellt engagemang. Det spelar ingen roll om din bisyssla ger ekonomisk ersättning eller inte.

Har bisyssla korsord?

Synonymer till bisyssla

  • bigöromål, extraarbete, arbete bredvid, vänsterknäck, extraknäck, bihantering, bredvidsyssla, extraförtjänst, extrajobb, extrakneg, extrauppdrag, knäck.
  • Användarnas bidrag. hobby.

Vad händer om jag inte anmäler bisyssla?

Det kan innebära att man arbetar extra i en anställning, utövar uppdrag eller bedriver egen verksamhet vid sidan av sitt ordinarie arbete. Det är utan betydelse om bisysslan ger ekonomisk ersättning eller inte men däremot får inga ekonomiska transaktioner mellan bisyssle-verksamheten och KTH förekomma.

Vad händer om man inte anmäler bisyssla?

En bisyssla är alla sysslor vid sidan av anställningen som inte kan hänföras till privatlivet. Det kan innebära extrajobb, uppdrag för annan arbetsgivare eller bedrivande av egen verksamhet. Det spelar dock ingen roll om bisysslan ger ekonomisk ersättning eller inte.

Är suppleant bisyssla?

Bisysslor som extraknäck eller styrelseuppdrag Det kan vara som ledamot eller suppleant i barnens idrottsklubb, i sin bostadsrättsförening eller i en familjemedlems företag. En annan vanlig bisyssla är att man jobbar i parallellt i andra företag, på eller efter arbetstid.

Vad är levandegöra?

Levandegöra betyder ungefär detsamma som framställa.

Varför ska man anmäla bisyssla?

Det kan handla om engagemang i en förening, ett extraknäck, och i vissa fall till och med ett förtroendeuppdrag. I förebyggande syfte ska du därför alltid i förväg anmäla en bisyssla till arbetsgivaren. Du kan då undvika att senare anklagas för att vara illojal mot verksamheten.

Share this post