Rekommendationer

Vad regleras i 2 AvtL?

Vad regleras i 2 AvtL?

Där någon såsom anställd i annans tjänst eller eljest i följd av avtal med annan intager en ställning, varmed enligt lag eller sedvänja följer viss behörighet att handla å dennes vägnar, anses han hava fullmakt att företaga rättshandlingar, som falla inom gränserna för denna behörighet.

Vilka rekvisit måste vara uppfyllda för att ett avtal ska föreligga enligt bestämmelserna i AvtL 4 2 st och 6 2 st?

Det som avses är förvanskning vid telegrafering eller bud. Avsändaren blir inte bunden av förvanskningen även om mottagaren är i god tro. Denna regel påminner om bestämmelserna i 4 § 2 st och 6 § 2 st genom att båda handlar om misstag i kommunikationen mellan A och B.

Vad är avtalets ingående?

2.1 Avtals ingående (1) Avtalsbundenhet uppkommer genom att parterna ger uttryck för sina avsikter att binda sig rättsligt och når en ovillkorad överenskommelse om bundenhet. För att avgöra om det föreligger uttryck att binda sig rättsligt, ska hänsyn tas till hur parts uttalanden och beteenden skäligen kan uppfattas.

Vad regleras i avtalslagen?

Avtalslagen är stommen i svensk avtalsrätt och reglerar allt från när man handlar en mjölk på ICA till om ett stort bolag är bundet av avtalet som chefen slutit med en konkurrent. Avtalslagen fungerar som en defaultlag som rycker in då det inte finns annan lagstiftning som är mer specifik, speciell avtalsrätt.

Vilka tre rekvisit måste vara uppfyllda för att ett erbjudande ska utgöra ett anbud i rättslig mening?

För att inte anses vara ett oförbindande utbud måste ett anbud innehålla: Ett erbjudande eller löfte. med ett preciserat innehåll. som riktar sig till en bestämd adressat erbjudandet måste vara utan reservation om att anbudet inte är bindande (jfr AvtL 9 §)

Vad menas med ett ombuds behörighet?

Enkelt förklarat är behörigheten vad fullmaktshavaren KAN göra medan befogenheten är vad fullmaktshavaren FÅR göra. Vanligtvis framgår fullmaktshavarens behörighet av innehållet i en skriftlig fullmakt.

Share this post