Rekommendationer

Varfor ska man dokumentera halso och Sjukvardsuppgifter enligt Patientdatalag?

Varför ska man dokumentera hälso och Sjukvårdsuppgifter enligt Patientdatalag?

Telefonförfrågan/rådgivning inom hälso- och sjukvård. Samtal som gäller vård och behandling ska alltid dokumenteras. Det samma gäller uppgifter som kan få betydelse för vården/behandlingen framöver. Dokumentationen ska göras i patientjournalen, om möjligt i direkt anslutning till samtalet.

Vad dokumenteras enligt SoL och enligt HSL?

Insatser som ges enligt SoL och LSS ska dokumenteras och följas upp systematiskt för att visa att det leder till förbättringar för den enskilde. Dokumentationen ska kunna användas av medarbetarna som ett arbetsinstrument för den individuella planeringen, för genomförandet och uppföljningen av insatser.

Vad är skillnaden mellan dokumentation av hälso och sjukvårdsinsatser och social dokumentation?

Utförda hälso- och sjukvårdsinsatser ska dokumenteras inom ramen för hälso- och sjukvårdsjournalen, vilken inte är densamma som den sociala journalen. Dokumentationen är utformad på olika sätt i olika kommuner och kan till exempel kallas för vårdprocesser eller vårdplan.

Hur ska journalanteckningarna vara tydliga?

Journalanteckningarna ska vara tydliga. Vårdpersonalen gör alltid först en bedömning av om en journal kan lämnas ut. Som patient kan du begära att journaluppgifter inte ska visas för andra vårdgivare eller för andra mottagningar hos en och samma vårdgivare.

Vilka sätt kan du läsa journalen på?

Det finns flera sätt att läsa sin journal på. Ett sätt är att läsa journalen via nätet genom att logga in på 1177.se. Det varierar mellan regionerna hur mycket information du kan se i journalen när du loggar in.. Du kan också kontakta det ställe där du har behandlats om du vill läsa din journal.

Kan ändring i journaltext göras?

Ändring i journaltext. Journaltext får inte ändras med mindre än att det går att se vad som tidigare var skrivet. Det ska även framgå vem som har ändrat och varför. Arkivbeständigt. Om anteckningarna görs med papper och penna ska det material som används vara godkänt som arkivbeständigt.

Bilaga 7:1 och 7:2 kan användas som stöd i informationsöverföringen. Omsorgspersonal är hälso- och sjukvårdspersonal när de utför delegerade arbetsuppgifter och biträder legitimerad yrkesutövare i hälso- och sjukvårdsuppgifter. De ska då dokumentera väsentliga uppgifter på exempelvis en signeringslista.

Varför är det viktigt att dokumentera i vård och omsorg Hur kan man dokumentera inom vård och omsorg?

Personal inom kommunens vård och omsorg är skyldig att dokumentera. Skyldigheten regleras i socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Om du utför delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) ska dessa också dokumenteras.

Vad ska dokumenteras inom LSS?

Bestämmelser om dokumentation i SoL och LSS Handläggning av ärenden som rör enskilda samt genomförande av beslut om stödinsatser, vård och behandling ska dokumenteras2. Dokumentationen ska utvisa beslut och åtgärder som vidtas i ärendet samt faktiska omständigheter och händelser av betydelse.

Vad är dokumentation för vård och omsorg?

Dokumentationen är avsedd att vara ett stöd för den eller de personer som ansvarar för vården och omsorgen. Den utgör ett arbetsverktyg eller informationskälla för bedömningen av de åtgärder som kan behöva vidtas av någon som inte träffat patienten tidigare.

Vad är analysen för dokumentation?

Analysen består av tre olika faser: jämföra, tolka och förklara samt problematisera och kritiskt granska. Analysen ska utgå från det ni kan se i er dokumentation. I förskolan ska barnen få vara delaktiga i dokumentationen och utveckla sin förmåga att dokumentera.

Hur ska du dokumentera din verksamhet?

Alla förskolor ska dokumentera sin verksamhet, det vill säga sin utbildning. Med hjälp av dokumentationen ska du och dina kollegor följa barnens utveckling och lärande men också utvärdera och analysera utbildningens kvalitet i förhållande till läroplanen. Genom att dokumentera kan du och dina kollegor bland annat

Vad innebär Dokumentationsskyldighet?

Den generella dokumentationsskyldigheten innebär att alla uppgiftsskyldiga ska dokumentera och bevara det underlag som behövs för att uppgiftsskyldigheten ska kunna fullgöras, samt för att Skatteverket ska kunna kontrollera uppgiftsskyldigheten och beskattningen.

Share this post