Rekommendationer

Vem ansvarar for skulder kommanditbolag?

Vem ansvarar för skulder kommanditbolag?

Bolagsmännen driver kommanditbolaget Komplementären har ett obegränsat ansvar och svarar för företagets skulder med hela sin förmögenhet. Om du går in som ny komplementär i ett kommanditbolag svarar du för alla tidigare skulder. Kommanditdelägaren har ett begränsat ansvar (och svarar endast med sin kapitalinsats).

Hur beskattas delägare i handelsbolag?

I ett handelsbolag beskattas delägarna för sin andel av verksamhetens vinst. Handelsbolaget beskattas inte för vinsten. Istället beskattas varje delägare för sin andel av vinsten. Under året kan du som delägare ta ut pengar ur ditt bolag.

Vad är viktigt för en inträdande bolagsman att tänka på i ett handelsbolag som redan är registrerat?

Tänk på det när du går in som delägare i ett redan startat handelsbolag. Du blir solidariskt ansvarig även för bolagets tidigare skulder! När du och dina kompanjoner startar ett handelsbolag måste ni avtala med varandra om att gemensamt ”driva näring i bolagsform” – som Bolagsverket så pedagogiskt beskriver saken.

Vem bestämmer i kommanditbolag?

Kommanditbolag som bolagsform Dessa bolagsmän kallas kommanditdelägare och har normalt ingen rätt att bestämma om hur bolaget ska styras. I ett kommanditbolag måste det finnas minst en delägare med obegränsat ekonomiskt ansvar, en så kallad komplementär.

Vilka skatter kan en delägare i ett HB betala?

Som delägare i ett handelsbolag ska du själv betala skatt och sociala avgifter på andel av vinsten. Din preliminärskatt beräknas av Skatteverket. Du som är delägare ska därför lämna en preliminär inkomstdeklaration till Skatteverket med uppgift om din andel av handelsbolagets överskott.

Vad krävs för att bli bolagsman?

För att en ny bolagsman ska få inträda i bolaget krävs samtycke av samtliga bolagsmän, 2 kap 2§ lagen om handelsbolag och enkla bolag. Denna bestämmelse är dock dispositiv, vilket innebär att den inte gäller om annat står i bolagsavtalet.

Share this post