Rekommendationer

Vem valjer Bouppteckningsman?

Vem väljer Bouppteckningsman?

Tingsrätten kan utse en boutredningsman eller skiftesman som tar över ansvaret. De som har ansvaret för dödsboet kallas för dödsbodelägare.

Vilka befogenheter har en boutredningsman?

Boutredningsmannen har rätt att vidta alla för dödsboet nödvändiga utrednings- och förvaltningsåtgärder. Det innebär att boutredningsmannen kan utreda vilka tillgångar som tillhör dödsboet, vidta åtgärder för förvaltningen av egendomen och även sälja lös egendom som tillhör dödsboet.

Vad ska man ha med sig till bouppteckning?

En bouppteckning är något man enligt lag måste upprätta när någon avlidit. Det är en sammanställning av dödsboet där man bland annat tar upp tillgångar, skulder, dödsbodelägare och eventuellt testamente. Bouppteckningen måste påbörjas inom tre månader efter dödsfallet och ska sedan registreras hos Skatteverket.

Hur länge kan en fullmakt vara giltig?

Fullmaktens giltighetstid Normalt ges fullmakten så, att den gäller tills vidare. När det är fråga om en specificerad fullmakt upphör fullmaktens giltighet då den i fullmakten avsedda åtgärden har utförts. Fullmakten kan upphöra redan innan åtgärden har utförts, om fullmakten återkallas.

När upphör en fullmakt att gälla?

Om en fullmakt är begränsad till viss tid upphör den att gälla när den angivna tiden löpt ut. Om en fullmakt inte är begränsad till viss tid, dvs. gäller på obestämd tid, måste den återkallas för att upphöra gälla. I regel återkallas fullmakten på samma sätt som den meddelats.

Om dödsbodelägarna har ett förslag på boutredningsman ska tingsrätten som huvudregel utse enligt förslaget. Finns det inga förslag utser tingsrätten vanligtvis en advokat eller annan jurist till boutredningsman. Den som utses måste först tillfrågas och gå med på att bli boutredningsman.

Hur mycket måste man tåla att en bouppteckning ska kosta?

Den behövs exempelvis för att bankkonton ska kunna avslutas och hus säljas. Två av tre dödsbon väljer att låta en jurist göra bouppteckningen, men det kostar en rejäl slant. Räkna med minst 1500-1600 kronor i timmen och att även en okomplicerad bouppteckning tar minst fyra timmar.

Share this post