Rekommendationer

Vilka lander ar med i Salamancadeklarationen?

Vilka länder är med i Salamancadeklarationen?

Salamancadeklarationen antogs den 10 juni 1994 i Salamanca i Spanien. 300 deltagare som representerade 92 regeringar och 25 internationella organisationer deltog. Man träffades för att skapa en överenskommelse om att elever i behov av särskilt stöd skulle få en utbildning tillsammans med andra barn i sin egen miljö.

Vad står i Salamancadeklarationen?

I Salamancadeklarationen (2001) går man längre än att tala om en gemensam och sammanhållen skola för alla barn. Här är principen för den integrerade skolan att alla barn ska undervisas till- sammans, närhelst det är möjligt oberoende av eventuella svårigheter eller inbördes skillnader (s 16).

Är Salamancadeklarationen ett styrdokument?

Slee anser att Salamancadeklarationen är det enskilt viktigaste internationella dokumentet inom det specialpedagogiska området (Slee, 2014). Han menar att deklarationen har påverkat utformningen av styrdokument och lagstiftning i många länder för att underlätta inkludering (jmf. Rix, 2013b).

Vad var Barnkrubbor och Barnträdgårdar?

Den första ”folkbarnträdgården” grundades i Norrköping 1904. Skillnaden mellan barnkrubborna och barnträdgårdarna var alltså till en början mycket stor – barnkrubborna var i första hand välgörenhetsinrättningar medan barnträdgårdarna riktade sig till medel- och överklassens barn.

Hur situationen är för flickor i några av de länder som skrivit under Salamancadeklarationen?

Flickor som är funktionshindrade är dubbelt handi kappade. Särskilda insatser är nödvändiga för att ge flickor med särskilda pedagogiska behov under- visning och utbildning.

Vilka internationella styrdokument finns det som handlar om specialpedagogik?

Dessa utgångspunkter har sin grund i internationella konventioner och överenskommelser, såsom Barnkonventionen och Salamancadeklarationen, men genomsyrar också Skollagens skrivningar.

Hur skriver man referens till Salamancadeklarationen?

Salamancadeklarationen och Salamanca +10. Stockholm: Svenska Unescorådet, 2006. Svenska Unescorådets skriftserie 2/2006.

Vad var Barnkrubbor?

I stället inrättades barnkrubbor i mitten på 1800-talet av stiftelser, församlingar och föreningar för att ge stöd åt fattiga, arbetande mödrar. De var dåligt utrustade, hade inga krav på utbildad personal och verksamheten höll oftast öppet mellan klockan 7 och 19.

När kom daghemmen?

Dagis och förskola har dessutom en stor skillnad mellan sig. Sedan 1998 finns det en läroplan för förskolan, denna för att främja den pedagogiska delen, och samma år bestämdes det också att man skulle sluta kalla verksamheten för daghem (dagis) eftersom det var ålderdomligt och missvisande.

Varför finns deklarationen?

Deklarationen förser alla människor med grundläggande rättigheter som t. ex. rätten till liv, frihet och nationalitet, tanke-, åsikts- och religionsfrihet, rätten till arbete och utbildning, till delaktighet i landets styrelse och jämlikhet inför lagen. Du kan läsa deklarationen på svenska här.

Vilka konsekvenser finner du i styrdokumenten för det specialpedagogiska verksamhetsområdet?

Styrdokumenten betonar att alla på skolan har ansvar att försöka stödja och uppmärksamma elever i behov av särskilt stöd och att samarbeta för att optimera skolmiljön för utveckling och lärande.

Vad är centrala specialpedagogiska begrepp?

Människors olikheter, förutsättningar och möjligheter för lärande och delaktighet i olika situationer och aktiviteter. Innebörden av olika begrepp, till exempel funktionsnedsättning, funktionshinder, normalitet, avvikelse, diagnoser, inkludering, exkludering, tillgänglighet, delaktighet och likvärdighet.

Vad gör en specialpedagog i förskolan?

Specialpedagogerna har som uppgift att identifiera och undanröja hinder i barns lärande. De arbetar tillsammans med förskolepedagoger för att se varje barns behov, vilket betyder olika lösningar för olika barn.

Share this post