Rekommendationer

Vilka rakningar ska tas upp i bouppteckning?

Vilka räkningar ska tas upp i bouppteckning?

Vanliga räkningar som hyra, el och telefon och även begravningskostnader brukar gå bra att betala från den avlidnes konton. De flesta banker har särskilda rutiner för dödsbon och hantering av räkningar, men alla banker går inte med på att man använder pengar från den avlidnes konton innan bouppteckningen är klar.

Vad ska redovisas i bouppteckning?

Den avlidnas tillgångar och skulder ska antecknas i bouppteckningen. Om den avlidna var gift ska även den efterlevande makans eller makens tillgångar och skulder antecknas.

Hur värderas en bostadsrätt vid bouppteckning?

Den avlidnes tillgångar och skulder ska i bouppteckningen antecknas såsom de var vid dödsfallet, 20 kap 4 § ÄB. Det är marknadsvärdet som ska vara vägledande vid värdering av en bostadsrätt, (Skatteverket 2004-12-20, dnr 130 730340/111). Bostadsrätten ska alltså vara värderad till sitt marknadsvärde.

Vad går man igenom på en bouppteckning?

När någon har avlidit ska ni som ingår i dödsboet göra en bouppteckning. Det innebär att ni går igenom och gör en skriftlig sammanställning av den avlidnes och den efterlevande makans eller makens tillgångar och skulder.

Vad gäller vid dödsboanmälan?

Dödsboanmälan skickas in av socialnämnden till Skatteverket. Därefter ska dödsbodelägarna skicka en kopia till de fodringsägare som finns och begära att de skulder som finns i dödsboet skrivs av. Dessa har lika rätt inbördes, vilket betyder att varje fordringsägare får betalt i proportion till sin fordran.

Vem ärver när sambon dör?

Sambos ärver inte varandra. Kvarlåtenskapen tillfaller istället den avlidnes barn eller andra släktingar. Det innebär att den ena sambon kanske inte kan bo kvar i lägenheten om den andre dör.

Hur lång tid har man på sig att göra en bouppteckning?

Bouppteckning ska skickas inom fyra månader Bouppteckningen ska skickas in till Skatteverket inom fyra månader efter dödsfallet.

Hur man gör en bouppteckning?

Fyll i blanketten bouppteckning med uppgifter om den dödes tillgångar och skulder. Fyll i namn och personnummer på efterlevande make/maka och övriga personer som ska vara kallade till bouppteckningen. Saknar de personnummer så skriv namn och födelsetid. Bifoga testamente och äktenskapsförord om det finns.

Share this post