Rekommendationer

Vilka ska kanna till de interna reglerna och rutinerna for brandskyddet?

Vilka ska känna till de interna reglerna och rutinerna för brandskyddet?

Brandskyddsorganisation

  • Chef, VD eller motsvarande. Är den som antar brandskyddspolicyn och har det yttersta ansvaret för brandskyddet.
  • Brandskyddsansvarig. Ansvarar för att det som står i brandskyddspolicyn efterlevs.
  • Brandskyddskontrollant.
  • Anläggningsskötare.
  • Larmorganisation.

När behövs en byggnads och verksamhetsbeskrivning samt en Brandskyddsbeskrivning?

Verksamhets- byggnads- och brandskyddsbeskrivning. För att utomstående och anställda enkelt ska kunna sätta sig in hur riskbilden och brandskyddet ser ut bör det finnas en generell beskrivning av byggnaden, verksamheten och dess risker samt de brandtekniska skyddsåtgärderna.

Vem ansvarar för brandskydd i hyrd lokal?

Ansvaret för brandskyddet ligger enligt lag1 både på den som äger en byggnad och på den som bedriver verksamhet där, till exempel den som arrangerar en fest. Du som är ägare och hyr ut lokalen ska lämna över en brandtekniskt felfri byggnad till den tillfällige hyresgästen.

Vad ska ett brandskydd innehålla?

Byggnads-/verksamhets-/ brandskyddsbeskrivning samt riskbild För att utomstående och anställda enkelt ska kunna sätta sig in hur riskbilden och brandskyddet ser ut bör det finnas en generell beskrivning av byggnaden, verksamheten och dess risker samt de brandtekniska skyddsåtgärderna.

När behövs en Brandskyddsbeskrivning?

När krävs det en brandskyddsdokumentation Krav på brandskyddsdokumentation har funnits i BBR sedan 1994 och gäller vid uppförande av alla nya byggnader förutom för komplementbyggnader under 15 m2, det vill säga friggebodar. En brandskyddsdokumentation ska upprättas.

När ska en Brandskyddsdokumentation lämnas in till byggnadsnämnden?

När ska en brandskyddsdokumentation upprättas? En brandskyddsdokumentation ska alltid upprättas vid nybyggnation, inredning av vind samt vid ändring av byggnad som påverkar brandskyddet. Kravet på brandskyddsdokumentation gäller inte för komplementbyggnader som är högst 15 kvm.

Share this post