Rekommendationer

Vilka tva mojligheter har du som leverantor att fa en overprovning av en myndighets val av leverantor i en upphandling?

Vilka två möjligheter har du som leverantör att få en överprövning av en myndighets val av leverantör i en upphandling?

En leverantör kan begära att en förvaltningsdomstol överprövar en pågående upphandling om den anser att den upphandlande organisationen har gjort något fel under upphandlingen. Det är möjligt att ansöka om överprövning av endast en del av en upphandling, till exempel ett ramavtalsområde eller ett delkontrakt.

Vad betyder överpröva?

Vad är överprövning? En överprövning innebär att ett åklagarbeslut granskas av en högre åklagare (överåklagare/vice överåklagare). En överprövning kan leda till att ett beslut ändras eller att det bedöms vara korrekt och därför inte ändras. Undantagsvis kan beslut också överprövas av riksåklagaren.

https://www.youtube.com/watch?v=aNEd9K3ysxE

Hur lång tid tar en upphandling?

Ett förhandlat förfarande innebär till exempel att mer tid behöver avsättas av leverantören till dialog och förhandling med kommunen. I normalfallet annonserar vi en upphandling i 30 dagar, om det är en omfattande upphandling kan den tiden vara längre.

Hur länge ska en upphandling annonseras?

** ”Tidsfristen för att komma in med en anbudsansökan ska vara minst 30 dagar från den dag då annonsen om upphandling skickades för publicering eller från den dag då inbjudan att bekräfta intresse skickades till de anbudssökande. Tidsfristen får inte vara kortare än 15 dagar”.

Hur lång Anbudstid?

Normalförfarande i klassisk sektor ger då följande anbudstider: Öppet förfarande: 52 dagars anbudstid. Selektivt förfarande: 37 dagars ansökningstid, 40 dagars anbudstid. Elektroniska handlingar förkortar tiderna 5 dagar.

Överpröva beslut att ärende lagts ned Om ditt ärende lagts ner och du är missnöjd med beslutet kan du begära att ärendet prövas av åklagare. Vänd dig till polisen som på din begäran överlämnar ärendet till åklagaren.

Varför finns LOU?

LOU omfattar bland annat statliga och kommunala myndigheter, som beslutande församlingar i kommuner och landsting, samt flertalet kommunala och en del statliga bolag. Syftet med lagen, som utgår från ett antal EU-direktiv, är att alla leverantörer ska behandlas jämlikt vid upphandlingar.

Share this post