Rekommendationer

Vilken lagstiftning reglerar primart ersattningar for felaktigt frihetsberovande?

Vilken lagstiftning reglerar primärt ersättningar för felaktigt frihetsberövande?

Lag (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder Svensk författningssamling 1998:1998:714 t.o.m. SFS 2021:762 – Riksdagen.

Hur bestäms ersättning?

Det är olika regler som gäller för ersättningarna och därför kan beloppen kan variera. Att du fått ett belopp utdömt i skadestånd betyder alltså inte alltid att du har rätt till samma belopp i försäkringsersättning eller brottsskadeersättning. Det beror på att olika typer av ersättningar styrs av olika lagstiftningar.

Vad är SFS 1972 207?

Skadeståndsansvar på grund av eget vållande. 1 § Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada skall ersätta skadan. Lag (2001:732). 2 § Den som vållar ren förmögenhetsskada genom brott skall ersätta skadan.

Är skadestånd ett straff?

Skadestånd är den ersättning som den som orsakat en skada betalar till den som drabbats av skadan, som ersättning för denna. Skadestånd är inte ett straff för brott utan ersättning för skada.

Vad är straffet för frihetsberövande?

Lag (2018:601). 2 § Den som i annat fall än som sägs i 1 eller 1 a § för bort eller spärrar in någon eller på annat sätt berövar honom eller henne friheten, döms för olaga frihetsberövande till fängelse, lägst ett och högst tio år. Är brottet mindre grovt, döms till böter eller fängelse i högst två år.

Vem har rätt till skadestånd?

Om du har drabbats av en ekonomisk skada som någon annan än du själv har orsakat, kan du ha rätt till skadestånd. Tanken med skadestånd är att den som har drabbats av en ekonomisk skada, på grund av att någon annan har varit vårdslös eller oaktsam, i princip ska försättas i samma läge som innan skadan inträffade.

Kan man se om någon är efterlyst?

Om det finns information angående var personen befinner sig kan IE kontakta sin motsvarighet till nationell kontaktpunkt i det landet. Det är den lokala polisen i landet där personen befinner sig som gör gripandet. När den lokala polisen gripit personen meddelar den nationella kontaktpunkten i sin tur IE i Sverige.

Share this post