Rekommendationer

Vilken uppgift har en brandvakt?

Vilken uppgift har en brandvakt?

Brandvaktens uppgift är att bevaka så att brand inte uppstår under och efter arbetet. Efterbevakning efter att Heta Arbeten har utförts måste alltid ske. För att vara behörig att agera brandvakt krävs ett giltigt certifikat Heta Arbeten®.

Vem utöver Tillståndsansvarig måste riskbedöma arbetet?

Den tillståndsansvarige (beställarens representant) gör tillsamman med brandvakt och utförare av arbetet (hetarbetaren) en riskbedömning av arbetet på plats. Till hjälp har man tillstånds- och kontrollistan som bygger på de säkerhetsregler som finns framtagna för brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats.

När behöver fler än en brandvakt utses?

Brandvakt ska utses och finnas på arbetsplatsen – även under arbetsrast – under den tid som de Heta Arbetena utförs och under den efterbevakningstid – minst en timme – eller annan tid som den tillståndsansvarige angett i tillståndet. Brandvakten får inte lämna arbetsplatsen förrän faran för brand upphört.

Vad stämmer vad gäller Heta Arbeten?

Den som ska utföra brandfarliga Heta Arbeten ska ha behörighet och erfarenhet av brandskydd. Detsamma gäller den som ska vara brandvakt. Behörighetsutbildning ska vara genomförd enligt den plan som beslutats av försäkringsbolagens och Brandskyddsföreningens utbildningskommitté för Heta Arbeten.

Vem får koppla bort det automatiska brandlarmet?

Det är anläggningsskötaren som beslutar om och under vilka förutsättningar brandlarmet får frånkopplas. Minst en brandvakt skall finnas.

Vem kan vara brandvakt?

Brandskyddsföreningen anser att man ska vara minst 18 år. Ett undantag finns för lantbruk där lantbrukarens barn kan vara brandvakt från och med att barnet fyllt 15 år. Lämpligheten i att sätta unga personer på ett så ansvarsfyllt uppdrag som brandvakt bör noga beaktas.

Vad är ett automatlarm?

fl. (2001) eller Mattsson (2006). Med automatlarm – ej brand menas när: ”räddningstjänsten utlarmas utan att fara för brand föreligger av en automatisk larmanordning eller larmande släcksystem som är direkt anslutna till brandstationen eller en ständigt bemannad central som larmar ut räddningstjänsten ”3.

Vad är ett hett arbete?

Heta arbeten är ett samlingsnamn för arbeten med verktyg och utrustning som alstrar värme eller gnistor. Brandfarliga heta arbeten förekommer i en mängd branscher som industri- och byggarbete, lantbruk och hantverk för att nämna några.

Share this post