Rekommendationer

Vilken uppgift har en sakerhetsradgivare?

Vilken uppgift har en säkerhetsrådgivare?

Säkerhetsrådgivaren ska, under verksamhetsledningens ansvar, se till att verksamheten bland annat följer gällande bestämmelser om transport av farligt gods samt vidtar de åtgärder som krävs för att förebygga olyckor.

Vad ska godsdeklarationen kompletteras med?

Godsdeklaration skall medfölja godset. Förpackningarna ska vara typgodkända. Varje förpackning ska vara märkt med symbol enligt klass och UN-nummer. Även ytterförpackningar, om sådana finns, ska vara märkta på detta sätt.

Vilka berörs av Security vid transport av farligt gods?

Transportörer, avsändare och andra delaktiga (t ex lastare/lossare) av farligt gods med hög riskpotential ska genomföra och följa skyddsplaner, som minst omfattar de punkter som anges i ADR/RID.

Vilken åtgärd är viktigast för en privatperson som ska transportera farligt gods?

När privatpersoner skickar farligt gods så krävs att bestämmelserna om farligt gods följs. Detta är inte alltid så lätt eftersom det i många fall krävs att privatpersoner har viss utbildning. Om privatpersoner inte har denna utbildning så får godset inte skickas.

Kan vem som helst arbeta som säkerhetsrådgivare?

Utse en säkerhetsrådgivare Säkerhetsrådgivaren kan till exempel vara en person som är anställd för enbart detta ändamål eller en person som även utför andra uppgifter i verksamheten. Det kan också vara en person som inte är anställd i verksamheten, en extern säkerhetsrådgivare.

Vad tjänar en säkerhetsrådgivare?

37 900 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer.

När ska det finnas skriftliga instruktioner?

Instruktionerna ska vara skriftliga om det inte rör sig om en enkel hantering där riskerna lätt kan överblickas. Enligt 7 § i föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete ska det finnas skriftliga instruktioner när riskerna i arbetet är allvarliga.

Share this post