Trendig

Ar LAS en lag?

Är LAS en lag?

Lagen om anställningsskydd, LAS, inskränker arbetsgivarens rätt att säga upp eller avskeda anställda. I viss mån inskränker den också arbetsgivarens rätt att välja fritt vid anställningar, eftersom den ger tidigare anställda företrädesrätt till återanställning under vissa förutsättningar.

Kan en fysisk person vara part i ett kollektivavtal?

Båda parter måste ha som avsikt att ingå just ett kollektivavtal för att det ska anses som ett sådant avtal. Kravet på skriftlighet medför att muntliga överenskommelser inte kan omfattas av kollektivavtalet. De har istället allmän avtalsrättslig verkan.

Vem gäller LAS?

LAS omfattar arbetstagare på hela arbetsmarknaden, oavsett om anställningen gäller på heltid eller deltid. Notera dock att kollektivavtal ofta innehåller bestämmelser som avviker från LAS på de punkter där lagen tillåter detta, till exempel om hur uppsägningstider ska beräknas.

Vilka undantas från LAS?

En arbetsgivare som har högst tio anställda får enligt lagen undanta två arbetstagare från turordningslistan som är av särskild betydelse för den fortsatta verksamheten. Anställda i företagsledande ställning eller som tillhör arbetsgivarens familj är exempel på arbetstagare som inte omfattas av LAS.

Vilka är parter i tillämpat avtal?

Det är alltid facket som är den ena parten i en sådan här förhandling, men från arbetsgivarens sida så kan det vara antingen en enskild arbetsgivare eller en arbetsgivarorganisation som är motparten. Det som förhandlingen utmynnar i är det som kallas kollektivavtalet.

Vilka är parterna i lokala förhandlingar om kollektivavtal?

Lokala parter är arbetsgivaren (företaget, organisationen) och den lokala arbetstagarorganisationen (SSR-förening, Akademikerförening eller Saco-S-förening). Det är föreningen som är lokal part – aldrig enskild facklig företrädare eller enskild medlem.

Vilka gäller inte LAS?

De enda som inte omfattas är företagsledare och arbetsgivarens familjemedlemmar. Behöver man säga upp personal kan man göra det om det lider arbetsbrist eller om man har saklig grund. Uppsägningstid och andra villkor under uppsägningstiden regleras av las och i vissa fall av anställningsavtal och kollektivavtal.

Vad är uppsägningsavtalet?

Tanken med uppsägningsavtalet är att arbetstagaren ska skriva under men han eller hon kan också vägra att skriva under den. Uppsägningen är trots ingen underskrift från arbetstagaren giltig. Det underlättar självfallet att arbetstagaren skriver under uppsägningsavtalet vilket alltid ska eftersträvas.

Vad är grunden för uppsägning?

Skäl för uppsägning. Reglerna skiljer sig åt beroende på om grunden för uppsägningen är personliga skäl eller arbetsbrist. Personliga skäl är relaterade till den enskilda individen, alla andra uppsägningsskäl är arbetsbrist. I båda fallen är det arbetsgivaren som har bevisbördan för att det finns saklig grund.

Hur lång är uppsägningstiden för medarbetaren?

Vid uppsägning av personliga skäl eller vid arbetsbrist har medarbetaren en uppsägningstid innan anställningen upphör. Hur lång den uppsägningstiden är beror på anställningstiden. Längden framgår av LAS eller av det kollektivavtal som gäller för medarbetaren.

Share this post