Trendig

Hur ar ansvarsfordelningen?

Hur är ansvarsfördelningen?

Huvudmannen/vårdgivaren måste precisera och fördela ansvar och befogenheter så att var och en vet vad han eller hon ansvarar för. I huvudmannens/vårdgivarens ansvar ligger också att se till att personalen har de resurser och den kompetens som den behöver för att utföra sina uppgifter.

Vad innebär HSL ansvar?

I HSL definieras hälso- och sjukvård som åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. Även sjuktransporter och omhändertagandet av avlidna ingår. Den som har störst behov ska ges företräde till hälso- och sjukvården.

Vilka patienter kan bli aktuella för en fördjupad Läkemedelsgenomgång?

En fördjupad läkemedelsgenomgång ska erbjudas till patienter som efter en enkel läkemedelsgenomgång har kvarstående läkemedelsrelaterade problem eller där det finns en misstanke om sådana problem (11 kap. 10 § HSLF-FS 2017:37).

Vem eller vilka har ansvaret för säkerheten och arbetsmiljön på ett bygge?

Utöver arbetsgivarna är det byggherren, projektörerna och byggarbetsmiljösamordnarna som har arbetsmiljöansvar i byggprojektet. Byggherren har ett övergripande ansvar för att se till att arbetsmiljön i både byggskedet och bruksskedet blir bra.

Vad är sjuksköterskans roll i samhället?

Sjuksköterskan utgör en nyckelfunktion i arbetet med att förbättra hälsan i samhället. I sjuksköterskans kunskapsområde omvårdnad ingår att främja hälsa och välbefinnande, förbygga ohälsa samt lindra lidande och verka för ett fridfullt avslut av livet.

Vad är syftet med HSL?

Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården (3 kap 1 §, HSL).

Vad säger HSL?

Hälso- och sjukvårdslagen är en så kallad ramlag, det vill säga en lag som innehåller mål och riktlinjer för all hälso- och sjukvård. Den anger vilken vård som landstinget, kommunen och andra vårdgivare är skyldiga att erbjuda. Ett exempel är Vårdgarantin som är inskriven i hälso- och sjukvårdslagen.

Share this post