Trendig

Hur funkar Inlasning?

Hur funkar Inlasning?

Inlasad blir du om du har en tidsbegränsad anställning som automatiskt övergår i en tillsvidareanställning. Det sker efter två års anställning oavsett hur många tidsbestämda anställningar du haft på arbetsplatsen. Som princip gäller samma villkor om till exempel lön och befattning när din tjänst omvandlas.

När en medarbetare går i pension?

Den anställda ska ansöka om pension hos Pensionsmyndigheten. Det är de som sköter den allmänna pensionen. Den anställda måste vara över 62 år gammal för att kunna ta ut den. Den anställda ska höra av sig till de bolag som hen har sin tjänstepension från jobbet hos.

Hur kan man sparka folk?

Innan du kan säga upp någon av personliga skäl, måste du förvarna den anställda minst två veckor före uppsägningen. Även hens fackliga organisation ska underrättas inom samma tid och få samma information som den anställda. Därefter har de möjlighet att begära överläggningar inom en vecka.

Hur fungerar LAS dagar?

Vad är LAS-dagar? LAS-dagar är egentligen en term som betecknar hur många dagar du har varit anställd hos en arbetsgivare, antingen i en viss anställningsform eller totalt om det handlar om att fastställa din plats i turordningen.

Vad innebär nya LAS?

Anställningsformen allmän visstidsanställning ersätts med den nya anställningsformen särskild visstidsanställning. Det innebär bland annat att anställningen snabbare går övertill tillsvidareanställning, för den som varit visstidsanställd 12 månader under en femårsperiod, istället för tidigare 24 månader.

När får man arbeta till 69 år?

I dag säger ”Lagen om anställningsskydd” att du har rätt att vara kvar i anställningen tills du fyller 68 år. År 2023 kommer LAS-åldern att höjas till 69 år. Det är inget som hindrar att du kommer överens med din arbetsgivare om att du kan jobba längre upp i åren.

Vem bestämmer när man går i pension?

Pensionsmyndighetens partner är kommuner, myndigheter, försäkringsbolag, försäkringsmäklare, företag och andra.

Kan man köpa ut en anställd?

Att bli utköpt sker vanligen när arbetsrätten inte tillåter en uppsägning men där arbetsgivaren önskar avsluta din anställning. Se över dina rättigheter – innan du skriver på. Att köpa ut personal är ett sätt för arbetsgivare att bli av med anställda som man inte har rätt att säga upp.

Vad kostar det att säga upp en anställd?

Att säga upp en anställd behöver inte kosta arbetsgivaren en krona extra. Men en felaktig uppsägning eller brott mot turordningsreglerna kan kosta hundratusentals kronor. Det finns två sätt att säga upp en anställd: genom att hävda arbetsbrist eller genom att påstå att den anställda missköter sig.

Hur länge måste jag arbeta innan jag får en tillsvidareanställning?

Om en arbetstagare under en femårsperiod har varit anställd hos en arbetsgivare antingen i allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år eller som vikarie i sammanlagt mer än två år, övergår anställningen till en tillsvidareanställning.

Share this post