Trendig

Hur ser t ex arbetsmarknaden ut for dessa funktionsnedsattning?

Hur ser t ex arbetsmarknaden ut för dessa funktionsnedsättning?

2018 var arbetslösheten 5,9 procent för befolkningen totalt. Motsvarande siffra för personer med funktionsnedsättning som upplever en nedsatt arbetsfömåga var 11 procent. – Förra året gick vi ut med första steget i en informationskampanj för att informera om möjligheten att anställa personer med funktionsnedsättning.

Hur många har intellektuell funktionsnedsättning?

Intellektuell funktionsnedsättning delas in i lindrig, medelsvår, svår och mycket svår. Den som har lindrig IF kan mer än den som har svår. Man brukar uppskatta att ungefär en procent av Sveriges befolkning har en intellektuell funktionsnedsättning.

Hur ser arbetsmarknaden ut för personer med funktionsnedsättning?

Andelen sysselsatta är lägre bland personer med funktionsnedsättning än i befolkningen totalt. År 2020 var sysselsättningsgraden för personer med funktionsnedsättning 67 procent, jämfört med 77 procent i befolkningen totalt.

Vilka värderingar har du mött när det gäller till exempel personer med funktionsnedsättningar eller personer med avvikande beteende?

Det är viktigt att vara medveten om vad ens egen människosyn och samhällssyn innehåller för föreställningar och värderingar. Särskilt viktig blir den medvetenheten när vi kommer i kontakt med människor som på ett eller annat sätt anses avvikande.

Hur många har utvecklingsstörning i Sverige?

Ungefär 1% av alla barn och vuxna i Sverige har utvecklingsstörning. Det betyder att 1 av 100 personer har en utvecklingsstörning. En ganska stor grupp är personer som har Downs syndrom, men det finns också andra orsaker till utvecklingsstörning.

Hur många procent är handikappade?

I undersökningen uppger 16 procent av befolkningen 16–64 år att de har en funktionsnedsättning. Av dem bedömer 42 procent att deras arbetsförmåga är mycket eller delvis nedsatt. Andelen sysselsatta är lägre bland personer med funktionsnedsättning än i befolkningen totalt.

Hur många har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar?

Ungefär 100 000 svenskar har någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF). Det innebär att hjärnan fungerar annorlunda – vilket leder till olika kognitiva svårigheter. I begreppet NPF ryms diagnoserna ADHD, ADD, autismspektrumstörning, språkstörning och Tourettes syndrom.

Hur kan vi möta människor med funktionsnedsättning?

Ett professionellt bemötande präglas av respekt, ödmjukhet och empati. Så skapas och bevaras en förtroendefull relation i kontakten med personer som har en funktionsnedsättning. Det handlar också om att personalen ska uttrycka sig sakligt och tydligt för att den enskilde ska förstå.

Share this post