Trendig

Hur upplever eleverna Distansundervisningen?

Hur upplever eleverna Distansundervisningen?

Resultatet på 14 Page 16 undersökningen visade att ca 20% av eleverna upplever distansundervisningen mindre bra (14,1%) och inte alls bra (6%), där bidragande orsaker som nämns är koncentrationssvårigheter samt avsaknad av motivation.

Hur påverkar distansundervisningen elever?

Skolinspektionens granskning av 119 gymnasieskolor visar att en majoritet av eleverna upplever att de inte lär sig lika mycket när undervisningen sker på distans. En viktig anledning till detta är att det är svårare att ge stöd och stimulans på distans och att få till en varierad undervisning.

Hur kan man arbeta med elevers delaktighet?

Ett sätt att få eleverna att bli mer aktiva på lektionen är att göra dem delaktiga. Det kan ske exempelvis genom elevaktiv undervisning eller återkoppling och samtal om elevernas lärprocesser. När eleverna har kontroll över det egna lärandet känner de större intresse och motivation för skolarbetet.

Hur har pandemin påverkat gymnasieelever?

Pandemin har inneburit psykiska och sociala konsekvenser för många elever. Oron, distansundervisning med social isolering och begränsade möjligheter till aktiviteter utanför skolan har i flera fall påverkat både den fysiska och den mentala hälsan hos eleverna.

Hur mår ungdomar av distansundervisning?

Det är några faktorer som har påverkat ungas psykiska hälsa under coronapandemin, enligt en ny studie. Flickor och ungdomar med distansundervisning verkar har påverkats mest av pandemin, visar studien, som bygger på en enkätundersökning med 1 700 gymnasieungdomar i hela Sverige.

Vad tycker eleverna om distansundervisning?

Eleverna är hyggligt positiva. Enligt en enkätundersökning som Sveriges Elevkårer genomförde bland gymnasieelever i april svarade nästan 80 procent av dem att distansundervisningen hade fungerat allt från okej till jättebra.

Share this post