Trendig

Hur vi kan anvanda de anhoriga som resurs inom specialpedagogiska verksamheter?

Hur vi kan använda de anhöriga som resurs inom specialpedagogiska verksamheter?

Anhörigas behov av stöd och hjälp skiftar i olika livsfaser, de varierar från person till person och de förekommer i ett livsperspektiv. Anhörigas insats för personen med funktionsnedsättning behövs. Samtal, överenskommelser, respons och information är viktiga former för samarbete.

Ser närstående som en resurs som kan vara ett viktigt stöd och bidra med information om individens behov.

  • Sekretess. För att kunna lämna ut sekretessbelagda uppgifter till närstående krävs samtycke från individen.
  • Samarbete och stöd.
  • Involvera närstående.
  • Information och kunskap.
  • Samtalsstöd.
  • Psykoedukation.

Hur påverkar missbruk anhöriga närstående?

Som anhörig påverkas du av de omständigheter som uppstår kring den som är beroende och missbrukar. Efter en längre tid kan den anhörige bli indragen i en destruktiv relation där beroendet tar överhanden. Många anhöriga utvecklar oönskade beteenden, självtvivel och svårigheter med att sätta gränser.

Hur påverkas familjen av missbruk?

I familjer där droger används ofta är det vanligt med svek, skuld och skam. Det kan göra att barn får problem med att lita på andra och att uttrycka hur de mår (3). Barn som upplever otrygghet och osäkerhet riskerar att må dåligt psykiskt och fysiskt. Det kan påverka sömn, matvanor och skolgång (1, 4 ).

Vad innebär det att samverka med anhöriga?

Den 1 juli 2009 infördes en bestämmelse i 5 kap. 10 § socialtjänstlagen (2001:453) som anger att socialnämnden ”ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder”.

Vilka barn och ungdomar blir kriminella?

Det finns en del forskning om vilka tidiga riskfaktorer som kan leda till att en person blir kriminell. Det kan handla om att man som liten är aggressiv, förstör för andra, har sönder saker, är allmänt bråkig, har koncentrationssvårigheter och har svårt att umgås med andra barn och vuxna.

Share this post