Trendig

Kan man aterfora en del av periodiseringsfond?

Kan man återföra en del av periodiseringsfond?

Avdraget till periodiseringsfonden ska återföras till beskattning senast det sjätte beskattningsåret efter det år som avsättningen gjordes, men det går att återföra hela eller delar av en periodiseringsfond redan före.

Hur bokföra schablonintäkt periodiseringsfond?

Schablonintäkten ska inte bokföras, men tas med i inkomstdeklaration. Beloppet på schablonintäkten utgår från statsräntan och det totala värdet av alla periodiseringsfonder.

Hur länge kan man ha en Expansionsfond?

Att återföra expansionsfond Du kan sätta av under flera år och du kan dela upp återförda belopp på flera år. Det finns ingen tidsgräns för när ett avsatt belopp senast ska vara återfört.

Regler för att återföra För att motverka en höjning av inkomsten kan du sätta av till en ny fond det år du återför ett belopp. Avsättning som du gjort till periodiseringsfond måste du återföra till beskattning senast sjätte året efter det år du gjorde avsättningen. Det här betyder att du kan ha sex fonder samtidigt.

När lösa upp periodiseringsfond?

En periodiseringsfond ska senast återföras till beskattning det sjätte året efter avsättning. Du kan alltid återföra fonden tidigare. Skatten betalar du året du återför fonden.

Vilka periodiseringsfonder ska återföras 2020?

Avsättning till periodiseringsfond bokförs som kostnad i resultaträkningen, på konto 8811, och återföring bokförs som intäkt på konto 8819….Bokföring.

Räkenskapsåret slutar Avsättning bokförs på balanskonto Återförs senast
2018 2128 2024
2019 2129 2025
2020 2120 2026
2021 2121 2027

Hur mycket skatt periodiseringsfond?

Enskilda näringsidkare (och fysiska handelsbolagsdelägare) får göra en avsättning med högst 30% av vinsten. Avsättningen till periodiseringsfond beskattas inte och varje års avsättning bildar en egen fond som ska återföras till beskattning senast sjätte beskattningsåret efter det beskattningsår då avsättningen gjordes.

Share this post