Trendig

Nar ar det mojligt att medge att ett anbud fortydligas eller kompletteras?

När är det möjligt att medge att ett anbud förtydligas eller kompletteras?

Man kan hävda att det ligger i obligatoriska kravs natur att de måste vara uppfyllda för att ett anbud ska kunna godkännas. Likväl finns det en bestämmelse i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) enligt vilken rättelse av fel, förtydligande och komplettering av anbud är möjligt – nämligen LOU 4 kap. 9 §.

Vad händer när min provanställning går ut?

Om provanställningen inte avbryts när prövotiden går ut övergår den automatiskt till en tillsvidareanställning, alltså ett fast jobb. 3. Provanställningen får avbrytas i förtid. Arbetsgivaren är skyldig att säga till två veckor innan anställningen avslutas.

Vad händer efter tilldelningsbeslut?

Efter anbudsprövningen beslutar den upphandlande organisationen vilken eller vilka anbudsgivare som ska tilldelas kontraktet. Det ska ske skriftligen till de leverantörer som tilldelas kontraktet, men även till samtliga anbudsgivare. Det ska ske snarast möjligt efter beslutet.

Hur länge ska ett anbud vara giltigt?

Anbud ska vara giltigt 90 dagar från sista anbudsdag. Om upphandlingen blir föremål för rättslig prövning förlängs anbudets giltighetstid fram till dess att upphandlingskontrakt kan tecknas, dock högst tre månader efter angiven giltighetstid. För upphandlingen gäller lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU).

Kan en provanställning förlängas?

En provanställning får vara max 6 månader lång enligt LAS men det finns inga hinder mot att man avtalar om kortare tid, exempelvis tre månader. Vad som däremot varit oklart är om man i fallet med kortare provanställning – har möjlighet att förlänga tiden upp till 6 månader.

Kan en provanställning avslutas i förtid?

Din arbetsgivare har alltså rätt att avsluta din provanställning i förtid av i stort sett vilken anledning som helst. Däremot ska ett sådant besked lämnas två veckor innan anställningen avslutas och du har rätt till överläggning med arbetsgivaren kring beskedet.

När har man rätt att avbryta en upphandling?

En upphandling får avbrytas om den upphandlande myndigheten eller enheten har sakligt godtagbara skäl för beslutet. Några exempel på sakligt godtagbart skäl: Det återstår bara en lämplig anbudsgivare (bristande konkurrens) Anbuden överstiger den upphandlande myndighetens budget.

Vad menas med giltighetstid?

Presentkort och tillgodokvitton har en giltighetstid. Det betyder att de blir värdelösa om du inte använder dem i tid. De kan även bli värdelösa om företaget byter ägare eller går i konkurs.

När kan ett anbud rättas?

Att tillåta eller begära att en leverantör rättar, förtydligar eller kompletterar ett anbud eller ansökan är bara tillåtet om det kan ske i enlighet med principerna om likabehandling och öppenhet. Det innebär bland annat att alla leverantörer ska behandlas likvärdigt.

Får en upphandlande enhet begära att ett anbud kompletteras?

Den upphandlande organisationen får också tillåta eller begära att en leverantör förtydligar eller kompletterar innehållet i ett anbud eller anbudsansökan under vissa förutsättningar.

Vad får man förhandla om vid förhandlat förfarande?

Att förhandla om såväl pris som kvalitet är alltså tillåtet. En förhandling kan även begränsas till att endast röra priset. Den upphandlande myndigheten måste dock som alltid iaktta de grundläggande upphandlingsprinciperna samt bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (OSL).

Vilken möjlighet till rättelse har en leverantör enligt LOU och LUF?

Detta följer av likabehandlingsprincipen och öppenhetsprincipen. Av 4 kap. 9 § LOU framgår däremot att en upphandlande myndighet får tillåta eller begära att en leverantör rättar en felskrivning, felräkning eller något annat fel i en handling som har lämnats in av leverantören.

På vilka grunder får anbud utvärderas?

Den upphandlande myndigheten eller enheten (upphandlande organisationen) ska anta det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet….Vilket anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet ska sedan utvärderas på någon av det tre utvärderingsgrunderna:

  • bästa förhållande mellan pris och kvalitet.
  • kostnad.
  • pris.

När blir anbud offentliga?

Anbuden blir offentliga efter tilldelningsbeslutet. Under hela upphandlingsprocessen till dess att den upphandlande myndigheten fattat sitt tilldelningsbeslut råder absolut sekretess. Inga uppgifter som rör de inkomna anbuden får då lämnas ut.

Är ett anbud bindande?

Ett anbud är ensidigt bindande för anbudsgivaren enligt vad som framgår av anbudet. Om ingen tidsfrist framgår är anbudsgivaren ensidigt bunden under skälig tid.

Varför används tröskelvärden?

Tröskelvärdet har en central roll i avgörandet av vilka regler man har att förhålla sig till för en specifik upphandling. De är beloppsgränser som inte bara talar om vilka regler som gäller utan även hur upphandlingsförfarandet får gå till. EU beslutar om vilka tröskelvärden som gäller och dessa revideras vartannat år.

Vad är en utvärderingsmodell?

För att göra anbuden jämförbara används en utvärderingsmodell där det specificeras hur anbud kommer att värderas utifrån en sammanvägning av hur väl de uppfyller respektive tilldelningskriterium.

Är offerter offentliga?

En inkommen offert är en allmän handling som du har rätt att ta del av i de delar som inte är sekretessbelagda enligt någon regel i offentlighets- och sekretesslagen.

Var publiceras upphandlingar?

Annonsen ska publiceras i en registrerad annonsdatabas. En upphandlande organisation får även välja att publicera en annons på det sätt som gäller för upphandlingar över tröskelvärdena, det vill säga att annonsen publiceras i EU:s gemensamma annonsdatabas TED.

Vad krävs för att ett anbud ska vara bindande för anbudsgivaren?

För att inte anses vara ett oförbindande utbud måste ett anbud innehålla:

  • Ett erbjudande eller löfte.
  • med ett preciserat innehåll.
  • som riktar sig till en bestämd adressat erbjudandet måste vara utan reservation om att anbudet inte är bindande (jfr AvtL 9 §)

Kan man dra tillbaka ett anbud?

Anbud är civilrättsligt bindande och leverantörer är därmed bundna av sitt anbud under anbudets giltighetstid. Av lagen följer således inte någon särskild möjlighet eller skyldighet för leverantörer att dra tillbaka ett anbud vid situationen du beskriver.

Share this post