Trendig

Nar var kvinnor hemmafruar?

När var kvinnor hemmafruar?

1966. Från och med 1960-talets senare del kom antalet hemmafruar stadigt att minska. Många tog lönearbete inom skola, vård och omsorg, när den offentliga sektorn byggdes ut. Fler än 500 000 hemmavarande kvinnor tog steget ut i arbetslivet mellan slutet av 1960-talet och början av 1980-talet.

Hur förändrades synen på hemmafruar under 1960-talet och varför?

I grova drag handlade problemet om att den traditionella familjestrukturen ansågs låsa fast kvinnan i ett ekonomiskt beroende av sin man eftersom hon inte hade en egen inkomst. Och även om hon yrkesarbetade sågs inte detta som en kvinnas huvudsakliga uppgift; hon var, i mångas ögon, först och främst maka och mor.

När började kvinnor yrkesarbeta i Sverige?

Kvinnorna som arbetade i jordbrukande familjer började söka sig till yrkesarbete i mejerier, bagerier, bryggerier, tvätterier, porslinsfabriker och beklädnadsindustrin. Där fick de enformiga arbeten vid löpande bandet, som hade införts i många svenska industrier under 1920-talet.

Vad gjorde husmor?

En husmor ansvarar för arbetsledning och administration, men deltar ofta även praktiskt med matlagning och viss lokalvård. En husmor brukar därför ha särskilda arbetskläder, som bland annat inkluderar ett praktiskt förkläde.

Hur förändras kvinnors arbetsmöjligheter under 1920-talet?

Kvinnorna blir yrkesarbetare Kvinnorna som arbetade i jordbrukande familjer började söka sig till yrkesarbete i mejerier, bagerier, bryggerier, tvätterier, porslinsfabriker och beklädnadsindustrin. Där fick de enformiga arbeten vid löpande bandet, som hade införts i många svenska industrier under 1920-talet.

På vilket sätt förändrade industrialisering kvinnors och mäns sociala och politiska förhållanden?

I mitten av 1800-talet infördes näringsfrihet i Europa (i Sverige 1864) och skråväsendet avskaffades. Ogifta kvinnor gavs nu rätten att utöva handel och hantverk på lika villkor med männen. Kvinnorna fick ökad självständighet och första steget mot lika lön hade tagits.

Hur såg kvinnors rättigheter ut under 1900 talet?

Kvinnor som var myndiga, ogifta och hade egen inkomst eller egen förmögenhet hade rätt att rösta i kommunalval, men de kunde inte bli invalda. 1909 ändrades grundlagen. Nu fick även gifta kvinnor kommunal rösträtt om inkomstkraven var uppfyllda. Dessutom blev kvinnor valbara.

Share this post