Trendig

Vad ar behandling enligt GDPR?

Vad är behandling enligt GDPR?

Personuppgifter som behandlas ska vara adekvata, relevanta och inte för omfattande i förhållande till ändamålet. Behandla aldrig fler personuppgifter än vad som behövs. De personuppgifter som behandlas ska vara tydligt kopplade till ändamålet.

Vad räknas som en personuppgift?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en person som är i livet. Det kan röra sig om namn, adress och personnummer. Även foton på personer klassas som personuppgifter.

Vad är behandling av personuppgifter IMY?

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter som myndigheten bestämmer ändamål och medel för. Exempelvis behandlar IMY personuppgifter i myndighetens ärendehantering, vid hantering av frågor och vid kurser och prenumerationer.

Hur behandlas personuppgifter i Sverige?

Rätt till dataportabilitet Om det är tekniskt möjligt har du rätt att få uppgifterna överförda direkt. Rätten till dataportabilitet är begränsad när det gäller personuppgiftsbehandling inom en myndighet eftersom behandling av personuppgifter oftast sker med stöd av andra rättsliga grunder än samtycke och avtal.

Vad är en behandling?

Behandling – När man är sjuk behöver man få hjälp att bli frisk. Detta kallas behandling. Precis som när man får halsfluss och behöver penicillin så behöver någon som är psykiskt sjuk också behandling för att bli frisk. Det kan vara olika former av medicin, men också att få prata med någon.

När är behandling av personuppgifter tillåten?

Efter en intresseavvägning eller med stöd av ett allmänt intresse. En arbetsgivare får behandla uppgifter om anställda som är nödvändiga för ändamål som rör berättigade intressen. Det förutsätter att inte den anställdas intresse av skydd för sina personuppgifter väger tyngre.

Vad är inte en personuppgift enligt GDPR?

Ett organisationsnummer (bolagsnummer) som tillhör en juridisk person som exempelvis ett aktiebolag räknas inte som en personuppgift. Om det däremot handlar om en enskild firma anses det vara en personuppgift.

Vilka personuppgifter omfattas av GDPR?

Enkelt uttryckt gäller dataskyddsförordningen (kallas ibland GDPR) för alla som behandlar personuppgifter, det vill säga uppgifter om namn, personnummer, e-postadresser, bilder eller andra uppgifter som går att hänföra till en särskild fysisk person.

Är personuppgifter en allmän handling?

Personuppgifter i allmänna handlingar och offentlighetsprincipen. DO är en statlig myndighet. Allt som skickas till eller skapas hos en statlig myndighet och sedan förvaras hos myndigheten blir som huvudregel så kallade allmänna handlingar. Det framgår av tryckfrihetsförordningen som är en grundlag.

Vad menas med känsliga personuppgifter?

Med känsliga personuppgifter menas uppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, eller medlemskap i fackförening och uppgifter om hälsa, en persons sexualliv eller sexuella läggning, genetiska uppgifter och biometriska uppgifter för att entydigt identifiera …

Hur hanterar man personuppgifter?

Checklista

  1. Bestäm ändamålet.
  2. Hitta en rättslig grund.
  3. Informera de registrerade.
  4. Ha rätt uppgifter.
  5. Skydda personuppgifterna.
  6. Radera uppgifter.
  7. Visa att ni gör rätt.

Share this post