Trendig

Vad ar det framsta kriteriet vi tilldelning enligt LOU?

Vad är det främsta kriteriet vi tilldelning enligt LOU?

Tilldelningskriterierna ska vara tydligt formulerade så att leverantörerna tolkar kriterierna på samma vis. Ange tydligt om leverantören ska bifoga dokumentation i anbudet för att styrka att de uppfyller tilldelningskriterierna, till exempel: intyg, arbetsprover eller beskrivningar.

Var publiceras upphandlingar?

På marknaden finns ett antal elektroniska databaser som upphandlande organisationer använder sig av för att annonsera upphandlingar både under och över tröskelvärdena. Annonser över tröskelvärdena publiceras då även i TED. Offentliga upphandlingar annonseras i Sverige i registrerade annonsdatabaser.

Varför används tröskelvärden?

Tröskelvärdet har en central roll i avgörandet av vilka regler man har att förhålla sig till för en specifik upphandling. De är beloppsgränser som inte bara talar om vilka regler som gäller utan även hur upphandlingsförfarandet får gå till. EU beslutar om vilka tröskelvärden som gäller och dessa revideras vartannat år.

Vad är en utvärderingsmodell?

För att göra anbuden jämförbara används en utvärderingsmodell där det specificeras hur anbud kommer att värderas utifrån en sammanvägning av hur väl de uppfyller respektive tilldelningskriterium.

Vad är Mervärdesmodellen?

Mervärdesmodellen bygger på principen att de kvalitetskriterier, utöver pris, som bedöms i utvärderingen, ges ett mervärde i kronor. Dessa värden specificeras i förfrågnings- underlaget. Genom denna metod läggs grunden för en medveten och affärsmässig avvägning mellan priset och angivna kvalitetskriterier.

Är alla upphandlingar offentliga?

I stort sett alla inköp som görs inom offentlig sektor, även hyra och leasing, är offentlig upphandling och omfattas därför av upphandlingslagarna. Beroende på vad det är som ska upphandlas och hur mycket upphandlingen är värd blir olika bestämmelser i upphandlingslagarna aktuella.

Var hittar jag ramavtal?

Välkommen till Avropa En webbplats för dig som upphandlar varor och tjänster till offentlig sektor eller är ramavtalsleverantör. Här hittar du information om samtliga ramavtal som upphandlats av Statens inköpscentral.

Vad betyder tröskelvärden?

Tröskelvärdet är den beloppsgräns som avgör vilka regler en upphandling ska följa, de direktivstyrda förfarandena över tröskelvärdena eller de nationella förfarandena under tröskelvärdena. Europeiska kommissionen beslutar om tröskelvärdena.

Varför lagen om offentlig upphandling?

Offentlig upphandling finns till för att ta tillvara på en rad samhällsintressen: främja kostnadseffektivt användande av skattemedel. främja fri rörlighet inom EU. undanröja ageranden som begränsar konkurrens.

Share this post