Trendig

Vad ar ett funktionshinder?

Vad är ett funktionshinder?

Definitioner. Funktionsnedsättning är en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Funktionshinder är den begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen.

Vad ser vi människor på då vi möter en person med ett funktionshinder?

Bemötande och förhållningssätt Inflytande, tillgänglighet, delaktighet, kontinuitet och helhetssyn är viktiga begrepp i mötet och i arbetet med personer som har funktionsnedsättningar. Begreppen är tätt sammanflätade och utgår från ett gott bemötande och synen på den enskildes rätt till självbestämmande och integritet.

Är ADHD ett funktionshinder?

Adhd är ett neuropsykiatriskt funktionshinder som ofta leder till ett ojämnt funge- rande där vissa saker fungerar väldigt bra, till och med bättre än för många andra, samtidigt som annat kan vara mycket svårt, till exempel att skapa struktur i vardagen.

Vilka olika typer av funktionsnedsättning känner du till ge några exempel?

Funktionsnedsättningar kan man ha under en period eller för alltid.

 • Olika typer av funktionsnedsättningar.
 • ADHD.
 • Aspergers syndrom (syndrom betyder sjukdomsbild)
 • Autism.
 • Bipolär sjukdom/manodepressivitet.
 • Tvång och fobier (rädsla)
 • Tourettes syndrom och tics.
 • Psykos.

På vilket sätt skiljer det sig från förr fram till idag för personer med funktionsnedsättningar?

Alla ska ha samma rättigheter Förr i tiden ansåg man att människor med funktionsnedsättningar inte var som andra människor. Man trodde att funktionsnedsättningar var Guds straff. Eller att det var föräldrarnas eget fel att de hade fått ett barn med funktionsnedsättning. De fick inte bestämma något om sitt eget liv.

Hur bör du bemöta en person i en utåtagerande situation?

Det är viktigt för en person som reagerar med utmanande beteende att få stöd i att förstå och ha kontroll över sin omgivning och det som händer i vardagen. Det är också viktigt att bli bemött på ett sätt som möjliggör delaktighet och meningsfull samvaro.

Hur såg man på personer med funktionshinder förr i tiden?

Förr i tiden ansåg man att människor med funktionsnedsättningar inte var som andra människor. Man trodde att funktionsnedsättningar var Guds straff. Eller att det var föräldrarnas eget fel att de hade fått ett barn med funktionsnedsättning. De fick inte bestämma något om sitt eget liv.

För vilka tre Personkretsar gäller LSS?

LSS omfattar tre grupper

 • utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
 • betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.

Funktionsnedsättning är en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Funktionshinder är den begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen.

Vad är skillnaden mellan funktionsnedsättning och funktionshinder exempel?

Funktionsnedsättning innebär nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Begreppet funktionshinder (på engelska ”disability”) däremot hänvisar till relationen mellan den omgivande miljön och individen. Alla personer med funktionsnedsättning är inte alltid funktionshindrade i alla sammanhang.

Vilka sjukdomar är funktionsnedsättning?

Funktionsnedsättning

 • Fysisk: Nedsättning i någon eller några av kroppens funktioner.
 • Psykisk: Svårigheten görs synlig i det sociala samspelet, till denna grupp hör neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ADHD och autism.
 • Intellektuell: Nedsättning i att ta emot, bearbeta och förmedla information.

Är adhd ett funktionshinder?

Vilka fyra grupper av funktionsnedsättningar finns det?

I detta avsnitt har relativt vanliga diagnoser delats in i fyra grupper: 1) rörelsenedsättning, 2) hörsel- och synnedsättning, 3) intellektuell funktionsnedsättning och 4) neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF).

Vilka fysiska funktionsnedsättningar finns det?

Tre typer av funktionsnedsättningar En fysisk funktionsnedsättning innebär svårigheter att använda, styra, balansera och koordinera huvud, bål, armar och ben. Exempel på en sådan funktionsnedsättning kan vara cerebral pares, CP, eller ryggmärgsbråck.

Är sjukdom en funktionsnedsättning?

Skillnaden mellan en sjukdom och en funktionsnedsättning är att sjukdomen vanligen är övergående medan en funktionsnedsättning ofta ger en livslång nedsättning. Nedsättningen kan vara antingen medfödd eller förvärvad.

Vilka fyra huvudgrupper av funktionsnedsättningar?

Funktionsnedsättningar brukar delas in i undergrupper beroende på vilka förmågor som är påverkade:

 • Fysiska funktionsnedsättningar.
 • Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
 • Intellektuella funktionsnedsättningar.

Share this post